Utveckling av Stallmästaregården

Detaljplanens syfte är att möjliggör uppförandet av en ny byggnad för hotell och konferens samt utökar skyddet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom befintlig bebyggelse

Vad är det som planeras?

Planen medger en ny flygelbyggnad innehållande en konferensanläggning och ca 30 hotellrum i Stallmästaregårdens sydöstra del. En skärm skapas mot Norrtull och den höga järnvägsviadukten, på motsvarande sätt som Värdshusets hotellflygel bildar rygg mot Norrtull. Bebyggelsen bildar skärm mot trafikmiljön vilken i dagsläget påtagligt påverkar upplevelsen av Stallmästaregården. Med denna komplettering blir Stallmästaregården som helhet mer samlad. Mötet mellan områdets trädgård och Brunnsviken förbättras när den nuvarande terrassens höga sockel försvinner. Stallmästaregården får möjlighet att utveckla sin verksamhet, samtidigt som dess identitet i södra Brunnsvikens landskap förstärks. Till skillnad mot den västra gården, öppnar sig den nya östra mot vattnet vilket ger en öppen inbjudande karaktär för förbipasserande vid Brunnsviken liksom förutsättningar för goda hotell- och konferenslokaler med utsikt mot Brunnsviken.

Den nya byggnaden speglar liksom bebyggelsen i övrigt arvet från sjuttonhundratalet. Fasadernas gestaltning faller tillbaka på Hagaparkens kanske främsta byggnadsverk, Desprez' Koppartält vid Pelousen. 'Tältens' konkava väggar och tak i mjuk bågform är del i ett textilt illusionstrick, men ger också spänst och lätthet. Nybyggnaden är i sin helhet klädd i stålplåt som platsmålas.Det finns ett färgsättningsprogram som omfattar hela anläggningen, både befintliga byggnader och tillkommande.

Det f.d. linneförrådet, en rekonstruktion av ett brygghus från 1734, föreslås i aktuell detaljplan flyttas till dess tidigare plats invid strandkanten. En flytt av f.d. linneförrådet till strandkanten skulle i princip återställa den placering de äldre husen hade vid 1800-talets mitt och skulle därmed återupprätta ett historiskt mer korrekt utseende.

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att långsiktigt säkerställa verksamheten inom Stallmästaregården genom den nya hotell- och konferensbyggnaden som bedöms nödvändig för en bibehållen konkurrenskraft. Detaljplanen är delvis förenlig och delvis inte förenlig med den fördjupade översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen anges att förutsättningar ska ges för en fortsatt värdshusverksamhet inom Stallmästaregården. Samtidigt anges att komplettering med ny bebyggelse i redan bebyggda områden får ske i mycket begränsad omfattning. i den delen får detaljplanen anses strida mot den fördjupade översiktsplanen med avseende på byggnadens storlek.

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning finns upprättad eftersom detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av planeringsprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läget just nu

Planförslaget var ute på samråd under tiden 22 maj –30 juni 2017.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se


Dela: