Utveckling av Solnavägen (Hagalund 4:10)

Utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 4:10

Vad är det som planeras

Veidekke Bostad AB har i samråd med stadsledningsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till utveckling av stadens fastighet Hagalund 4:10 i anslutning till den kommande tunnelbaneuppgången längs Solnavägen. Utvecklingsförslaget ansluter till stadens ambition att utveckla Solnavägen till en levande stadsgata genom kompletteringsbebyggelse med stadsmässig utformning.

Projektet förutsätter att markområdet detaljplaneras för ny bebyggelse omfattande totalt cirka 79 000 kvm BTA, varav ett kontorshus om 23 000 kvadratmeter BTA, tre bostadskvarter om 52 000 kvadratmeter BTA och 4 000 kvadratmeter lokaler för kommersiell verksamhet. Inom projektet ska även inrymmas en förskola med 6 avdelningar, ett LSS-boende om cirka 600 kvadratmeter och fjorton sociala lägenheter eller motsvarande typ av boende.

Beskrivning av planprocessen

Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 37, att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Dela: