Utveckling av del av kv Tygeln

Remulus Tygeln 1 AB (Skanska AB) och Fabege Tygeln AB (Fabege) har i samråd med stadsledningsförvaltningen tagit fram en idé till utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål. Exploateringen skall dessutom bidra till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden.

Beskrivning av planeringsprocessen

Läs mer om detaljplanens arbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018,§ 66, att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.

Dela:

Relaterade dokument