Tunnelbana till Arenastaden

Ett förslag till detaljplan har tagits fram som syftar till att möjliggöra en utbyggnad av en ny tunnelbanegren från Odenplans station, via Hagastaden och Hagalund till Arenastaden.

Översikt tunnelbanans sträckning mellan Odenplan och Arenastaden

Översikt tunnelbanans sträckning mellan Odenplan och Arenastaden

Vad är det som planeras?

Motivet till att bygga ut tunnelbanan i denna sträckning är att ge Hagastaden, Hagalund och Arenastaden en god kollektivtrafikförsörjning och därigenom stimulera byggandet av bostäder. Utbyggnaden av tunnelbanesystemet är också viktig för att öka tillgängligheten och förstärka kollektivtrafikkapaciteten till Nationalarenan för fotboll och Mall of Scandinavia i Arenastaden samt till vård och forskning vid Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Institutet.

Den gula tunnelbanelinjen utgörs av cirka fyra kilometer långa spårtunnlar under mark som sträcker sig mellan grön tunnelbanelinje och Arenastaden. Väster om Odenplan kommer Gul linje att ansluta till den befintliga gröna linjen. Sträckan förses med tre stationer vid Hagastaden, Hagalunds industriområde och Arenastaden.

Sträckan Hagastaden – Arenastaden utförs tunnelbanan som en dubbelspårstunnel med en parallell servicetunnel. Vid två lägen kommer permenenta servicetunnlar upp till markytan, i Tomteboda (vid en befintlig servicetunnel till Citybanan) samt i Arenastaden intill Dalvägen. Mellan Västra vägen/Solstigen och Solnavägen placeras en mynning till en arbetstunnel som kommer att användas under byggskedet. Gul linje är till övervägande del en anläggning under mark. Ovan mark finns förutom entrébyggnaderna och tunnelmynningarna anläggningar som tryckutjämnings- och brandgasschakt samt ventilationsanläggningar.

Entréer och ytanläggningar regleras med ordinarie detaljplan som ersätter tidigare detaljplan. Anläggningar under mark planläggs med ändringsplan genom tillägg, som ska läsas jämsides befintliga detaljplaner.

Fotomontage - entré KI från Solnavägen

Beskrivning av planeringsprocessen

Utbyggnaden av tunnelbanan prövas dels genom framtagande av detaljplan och dels genom upprättande och fastställande av en järnvägsplan. Av detta skäl upprättas detaljplanen enligt plan- och bygglagens bestämmelser om ett samordnat planförfarande.

Järnvägsplanen har utgjort huvudprocessen, vilket innebär att samråd skett inom ramen för järnvägsplanen. Till granskningen har separata handlingar tagits fram och granskning sker därmed både av detaljplan och järnvägsplan. Efter granskning ska detaljplanen godkännas av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan den slutligen antas av kommunfullmäktige.

Bakgrund

Fyra samråd har genomförts inom järnvägsplaneprocessen som också gäller för detaljplanearbetet. Under vintern 2014 genomfördes samråd om lokaliseringen av Gul linje. Efterföljande vinter (2015-2016) genomfördes ett samråd om järnvägs­planen för Gul linje med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Efter det ändrades planens utformning till stora delar. Bland annat togs utbyggnaden av Station Odenplan bort och stationen i Arenastaden fick en annan placering på grund av de geotekniska för­hållan­dena. Till följd av förändringarna genomfördes ett nytt samråd om järnvägs­planen och MKB under hösten/vintern 2016. Därefter skedde ytterligare föränd­ringar av anläggningen vilket motiverade ett kompletterande samråd gällande Station Hagalunds industriområde, samt arbets- och servicetunnlar i Hagastaden under januari 2017. Synpunkter från samråden finns sammanfattade i en samrådsredogörelse.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2017, §69, att planförslaget ska bli föremål för granskning.

Planförslaget fanns för granskning under tiden 13 juni – 5 juli 2017.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Solna Stad
171 86 Solna
eller byggnadsnamnden@solna.se


Dela: