Tunnelbana till Arenastaden

Ett förslag till detaljplan har tagits fram som syftar till att möjliggöra en utbyggnad av en ny tunnelbanegren från Odenplans station, via Hagastaden och Hagalund till Arenastaden.

Vad är det som planeras?

Motivet till att bygga ut tunnelbanan i denna sträckning är att ge Hagastaden, Hagalund och Arenastaden en god kollektivtrafikförsörjning och därigenom stimulera byggandet av bostäder. Utbyggnaden av tunnelbanesystemet är också viktig för att öka tillgängligheten och förstärka kollektivtrafikkapaciteten till Nationalarenan för fotboll och Mall of Scandinavia i Arenastaden samt till vård och forskning vid Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Institutet.

Den gula tunnelbanelinjen utgörs av cirka fyra kilometer långa spårtunnlar under mark som sträcker sig mellan grön tunnelbanelinje och Arenastaden. Väster om Odenplan kommer Gul linje att ansluta till den befintliga gröna linjen. Sträckan förses med tre stationer vid Hagastaden, Hagalunds industriområde och Arenastaden.

Sträckan Hagastaden – Arenastaden utförs tunnelbanan som en dubbelspårstunnel med en parallell servicetunnel. Vid två lägen kommer permenenta servicetunnlar upp till markytan, i Tomteboda (via en befintlig servicetunnel till Citybanan) samt i Arenastaden intill Dalvägen. Mellan Västra vägen/Solstigen och Solnavägen placeras en mynning till en arbetstunnel som kommer att användas under byggskedet. Gul linje är till övervägande del en anläggning under mark. Ovan mark finns entrébyggnaderna till stationerna och tunnelmynningarna och även anläggningar som tryckutjämnings- och brandgasschakt samt ventilationsanläggningar.

Entréer och ytanläggningar regleras med detaljplan som ersätter tidigare detaljplan. Anläggningar under mark planläggs med ändringsplan genom tillägg, som ska läsas jämsides befintliga detaljplaner.

Fotomontage - entré KI från Solnavägen

Beskrivning av planeringsprocessen

Utbyggnaden av tunnelbanan prövas dels genom framtagande av detaljplan och dels genom upprättande och fastställande av en järnvägsplan. Av detta skäl upprättas detaljplanen enligt plan- och bygglagens särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande.

Järnvägsplanen har utgjort huvudprocessen, vilket innebär att samråd skett inom ramen för järnvägsplanen. Till granskningen har separata handlingar tagits fram och granskning sker därmed både av detaljplan och järnvägsplan. Efter granskning ska detaljplanen godkännas av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan den slutligen antas av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanens arbetsgång här.

Miljöbedömning

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning, har upprättats till järnvägsplanen. Denna gäller även för detaljplanen, då det samordnade förfarandet även används för miljöbedömningen av detaljplanen.

Bakgrund

Fyra samråd har genomförts inom järnvägsplaneprocessen som också gäller för detaljplanearbetet. Under vintern 2014 genomfördes samråd om lokaliseringen av Gul linje. Efterföljande vinter (2015-2016) genomfördes ett samråd om järnvägs­planen för Gul linje med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Efter det ändrades planens utformning till stora delar. Bland annat togs utbyggnaden av Station Odenplan bort och stationen i Arenastaden fick en annan placering på grund av de geotekniska förhållandena. Till följd av förändringarna genomfördes ett nytt samråd om järnvägsplanen och MKB under hösten/vintern 2016. Därefter skedde ytterligare förändringar av anläggningen vilket motiverade ett kompletterande samråd gällande Station Hagalunds industriområde, samt arbets- och servicetunnlar i Hagastaden under januari 2017. Synpunkter från samråden finns sammanfattade i en samrådsredogörelse.

En granskning (nr 1) av planförslaget skedde under sommaren 2017. Sedan dess har förändringar gjorts av förslaget. De större ändringarna är följande: Ett torn för friskluftsintag har flyttats från Tomtebodavägen till område intill påfartsramp till E4 vid södra delen av Karolinska Institutet och frånluftstornet vid Fogdevreten har utgått till följd av studier av ett nytt ventilationssystem som innebär en optimering av anläggningen. Vidare har placering av brandgas- och tryckutjämningsschakt i Hagalund vid Åldermansvägen har ändrats, schaktdjupsnivåer har justerats i vissa delar till följd av fördjupad projektering och planområdets utbredning har justerats på vissa platser. En nedre avgränsning av planområdet har också lagts till. Förändringarna medför att en andra granskning nu genomförs av planförslaget.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018 att planförslaget ska bli föremål för en andra granskning.

Planförslaget var ute på granskning under tiden 23 november – 17 december 2018.

Frågor besvaras av planarkitekt Astrid Fernström
tfn 08-746 10 00, e-post astrid.fernstrom@solna.se


Dela: