Trygghetsboende i Bergshamra (kv Torsken)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadshus med trygghetsboende väster om Bergshamra centrum. Till samrådet finns två alternativa förslag till bebyggelse, båda innehåller cirka 60 bostäder.

Det ena föreslagna huset tar mer yta på marken i anspråk men är lägre, det andra huset tar mindre plats på marken men är istället högre. Inget av förslagen har bedömts påverka siluett eller landskapsbild sett från Brunnsviken.

Vad är det som planeras?

Den befintliga byggnaden på kvarterets innergård föreslås rivas och ersättas med bostäder med gårdsmiljö. Till samråd har två alternativa planförslag tagits fram där skillnaden är byggnadsytan på marken och antalet våningar. Båda förslagen innehåller ca 60 lägenheter. Ett miljöhus, som även avser att försörja befintliga angränsande lägenheter, placeras nordväst om byggnaden i anslutning till vägen vid parken. Parkering kommer delvis lösas med markparkering och delvis inrymmas i befintligt parkeringsgarage under kvarteret Torsken 3.

Alt nr 1

I alternativ 1 föreslås en vinkelbyggnad i 4-6 våningar som formar sig kring en södervänd innergård.

Alt nr 2

I alternativ 2 föreslås en byggnad i 7-9 våningar som placeras i väster mot parken. Tillsammans med de befintliga husen skapas ett storgårdskvarter.

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.
Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2017 § 121 att samråda om förslaget.

Planförslaget visas under samrådstiden 1 november 2017 – 15 december 2017 i entrén till Solna stadshus och på stadsbiblioteken i Solna centrum (Solnarummet) och Bergshamra

Planförslaget är ute på samråd under perioden 1 november – 15 december 2017.

Samrådsmöte kommer att hållas den 16 november kl 18-20.

Plats: Bergshamraskolans aula

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 15 december 2017 under adress:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna Stad

171 86 Solna

eller byggnadsnamnden@solna.se

Ange ärendebeteckning BND 2016:647

Frågor besvaras av Plan- och exploateringschef Ann-Christine Källeskog, tfn 08-734 24 37, e-post ann-christine.kalleskog@solna.se

Dela: