Tillägg till detaljplaner fastighetsindelningsbestämmelser för del av Solnavägen

Planändringen syftar till att ändra fastighetsindelningen för allmän plats i Solnavägens södra del. Avsikten är att åtgärden ska säkerställa att den allmänna platsen hålls samman för allmänna behov och inte får delas eller att utrymmen får avskiljas som egna fastigheter för andra ändamål.

Vad är det som planeras?

Behovet av planändringen har bland annat utlösts av den pågående planeringen för den nya tunnelbaneutbyggnaden. Det finns också ett ökande intresse att kunna tillgodogöra sig energiinnehållet i undermarken genom bergvärmesystem m.m. Planändringen syftar till att ändra fastighetsindelningen för allmän plats i Solnavägen och reglera en ny fastighet på gatumark genom fastighetsindelningsbestämmelser.Avsikten är att åtgärden ska säkerställa att den allmänna platsen hålls samman för allmänna behov och inte får delas eller att utrymmen får avskiljas som egna fastigheter för andra ändamål. Den ökande konkurrensen om att få använda utrymmen under mark för olika infrastrukturanläggningar innebär ett starkare behov av samordning som möjliggörs genom kommunens roll som huvudman för allmänna platser enligt plan- och bygglagen.

Fastighetsindelningsbestämmelserna har utformats för att i största möjliga utsträckning undvika att de nya fastigheterna gränsar till enskilda fastigheter. Generellt är fastighetsindelningsbestämmelserna lagda ca 3 meter från fastighetsgräns. Genom denna utformning av fastighetsindelningsbestämmelserna bedöms att inga enskilda fastighetsägare berörs av planändringen.

Genom ändring med tillägg till gällande detaljplaner säkerställer Solna stad rådighet över sina fastigheter och undanröjer risken att eventuella 3D-fastighetsbildningar skulle kunna bli ett hinder för framtida nytillkommande undermarksanläggningar och kommande infrastrukturanläggningar.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med enkelt planförfarande. Det innebär att planen skickas på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna. Om synpunkter inkommit som föranleder justeringar görs en underrättelse av ändringarna till berörda. Om inga ändringar i förslaget görs sedan samråd kan planförslaget godkännas och antas av byggnadsnämnden.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari att samråda om förslaget. Samrådet ägde rum under tiden 14 februari – 14 mars.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se

Dela: