Student- och Forskarbostäder (Haga 4:28)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ca 200 student-/forskarbostäder samt en kontorsbyggnad med tillhörande parkering. Inom området ligger Kontrollkontoret, en förvaltningsbyggnad uppförd för Statens järnvägar i Tomteboda år 1912. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad och kommer skyddas ytterligare i detaljplanen.

Vad är det som planeras?

Norr om kontrollkontoret föreslås tre byggnader med totalt ca 200 studentbostäder. Byggnaderna anpassas till kontrollkontorets volymer, höjder och riktningar. Två huskroppar får 7 bostadsvåningar medan byggnaden mor nordost får 6 bostadsvåningar, vilket följer kontrollkontorets volymuppbyggnad. Byggnadernas översta två våningar föreslås fasad av i ca 60 graders vinkel, dels för att minska den upplevda höjden mot gården, dels för att samspela med kontrollkontorets vindsvåning med takkupor.

Byggnaderna föreslås få fasader i huvudsak i rött tegel kombinerat. Detta ansluter till karaktär på näraliggande byggnader inom Campus KI, såsom kontrollkontoret, Scheelelaboratoriet, Retziuslaboratoriet och Astrid Fagraeus laboratorium.

Mellan kontrollkontoret och Essingeleden föreslås en kontorsbyggnad med tre verksamhetsvåningar över mark. Den kommer att ansluta till b-byggnadens höjd. Total ljus bruttoarea blir ca 1 700 m².

Parkeringsgarage föreslås under gården norr om kontrollkontoret samt öster om kontrollkontoret i anslutning till tillkommande kontorsbyggnad.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivningen av planprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Under samrådet uppkom en del frågot som måste hanteras innan planprocessen fortsätter.

Kontakt

För mer information kan du kontakta Solna stad på 08-746 10 00 eller genom någon av följande kontaktvägar.Dela: