Planprogram för norra delen av Hagastaden

Syftet med planprogrammet är att beskriva och ange riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhusområdet kan omvandlas från institutionsområde till en blandad tät stadsbebyggelse, med bostäder och lokaler så att det blir en integrerad del i den nya stadsdelen Hagastaden.


Vision Norra Hagastaden (Källa: Team & Rundquist)

Vad är det som planeras?

I takt med att nya gator, kvarter och parker byggs ut inom Hagastaden kommer gränsen mellan Solna och Stockholm suddas ut. Norra delen av Hagastaden utvecklas till ett levande område vars identitet skapas dels utifrån dess läge i förlängningen av Stockholms innerstad på en plats med intressant topografi och närhet till Nationalstadsparken. Dels i blandningen mellan ny och gammal bebyggelse, variation i byggnadstyper och hushöjder samt ett mångfacetterat innehåll. Genom den föreslagna strukturen kopplas området på ett tydligt sätt till omgivningen via nya huvudstråk och med en ny stadsfront och entré mot norr. De huvudsakliga rörelserna föreslås i "korset" som i nord-sydlig riktning utgörs av stråket i Hälsingegatans förlängning och i öst-västlig riktning av Akademiska stråket.


Strukturskiss över området. (Källa: Team & Rundquist)

Utmed Uppsalavägen föreslås en omvandling av dagens trafikområde till ett stadsrum med en tät, stadsmässig bebyggelse med bättre kopplingar för framförallt gående och cyklister till Hagaparken och Brunnsviken. Den sammanlänkande stadsmiljön mellan Solna och Stockholm utgör en naturlig årsring till den täta staden. Här sker förändringen successivt och programförslaget visar på ett nytt grepp för platsen på längre sikt.

Inom området bygger planen vidare på befintlig struktur med ett sammanhängande och finmaskigt nät av gator och stråk. I nätet finns olika typer av gator i en hierarkisk ordning, vilket skapar omväxlande gatumiljöer och bidrar till en god orienterbarhet.

Stadsdelens plan har utformats med en generell och robust struktur som kan utvecklas över tiden. Planen strukturerar stadsdelens kvarter, gator och offentliga rum. Den tydliggör vilken mark som är offentlig respektive privat. En stor blandning i innehåll eftersträvas inom kvarteren och stadsdelen, men med huvudsakligen bostäder.


Hälsingegatan, ett av områdets nya huvudstråk. (Källa: Team & Rundquist)

Området kopplas till stadsdelar och grönområden i omgivningen. Inom stadsdelen bevaras och utvecklas två parker, "Sjukhusparken" och "Eugeniaparken" som på ett tydligt sätt kopplas till den omgivande grönstrukturen via "korset".

Bakgrund

Syftet med planprogrammet är att beskriva och ange riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhusområdet kan omvandlas från ett institutionsområde till en blandad tät stadsbebyggelse som en integrerad del i den nya stadsdelen Hagastaden. Inriktningen är att området ska innehålla en blandning av bostäder, service, verksamheter och vårdlokaler. Programmet ska även utreda förutsättningar för att omvandla området kring Norrtull och nya Uppsalavägen till en integrerad tät stadsbebyggelse.

Behovsbedömning

Programmet har bedömts ligga till grund för flera detaljplaner som enskilt och tillsammans bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. I och med detta har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

Läget just nu

Byggnadsnämnden har godkänt planprogrammet 2016-10-19 § 116.

Kontakt

För mer information kan du kontakta Solna stad på 08-746 10 00 eller genom någon av följande kontaktvägar.

Dela: