P-hus vid Signalbron

Detaljplanens syfte att möjliggöra ett parkeringshus som förbinder Kolonnvägen med Signalbron.

Vad är det som planeras?

Ett runt parkeringshus placeras innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. In- och utfart till parkeringshuset är tänkt att ske från Gustav III:s boulevard.Ungefärligt planområde

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu.

Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017,§ 140, att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.
Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,

e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: