P-hus vid Signalbron (del av Järva 4:17)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett runt parkeringshus som placeras innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. In- och utfart till parkeringshuset är tänkt att ske från Gustav III:s boulevard. Genomgående ska hållbara och miljöanpassade material användas. Målet med gestaltningen är att skapa en plats som med arkitektoniska medel, ljussättning och landskapsgestaltning bidrar till ökad säkerhet och en positiv upplevelse av området.

Vad är det som planeras?

Förslaget innebär att ett nytt runt parkeringshus med ca 530 parkeringsplatser och cykelparkering möjliggörs innanför rampen vid Signalbron. Parkeringshuset skapar ett värdefullt tillskott av p-platser i området som ska försörja ishallarna, det nya kontors- och badhuset samt ICAs nya huvudkontor med parkering.

Exploateringarna i området medför en trafikökning. Detta tillsammans med planer på en sträckning av stombusstrafiken samt ett regionalt cykelstråk i området har givit upphov till att se över utformningen av trafiklösningen i området. För genomförandet av detaljplanen behöver trafiksituationen runt Signalbron förbättras. Ett förslag för detta har arbetets fram.


Vy från Signalbron. Illustration: Archus arkitekter


Vy från Gustav III boulevard ner mot Signalbron. Illustration: Archus arkitekter

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte. I Solnas översiktsplan ÖP 2030 antagen i mars 2016, är området utpekat som ett område med blandad stadsbebyggelse.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2018 § 81 att samråda om förslaget.

Planförslaget fanns ute på samråd under perioden 20 juni 2018 - 3 september 2018.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna Stad

171 86 Solna

eller byggnadsnamnden@solna.se

Ange ärendebeteckning BND 2017:502

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,

e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: