Nya hyresrätter i Hagalund (Flundran)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra (cirka 80) nya bostäder, samt att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen. Förslaget innebär att kvarteret blir mer slutet och att det möjliggörs levande bottenvåningar mot Råsunda vägen och Carl Thunbergs väg.

Vad är det som planeras?

Två nya flerbostadshus uppförs utmed Råsundavägen. Byggnaderna placeras med fasaden i gatans liv för att förstärka ett tydligt gaturum. Höjdskalan på tillkommande byggnader blir en våning lägre än befintlig bebyggelse. Husen förses med sadeltak vilket förstärker de tre befintliga husens motiv med tvärställda gavlar mot gatan.

Det tredje huset placeras utmed Carl Thunbergs väg. Även här ställs byggnaden med fasaden i liv med gatan. Fasaden mot öster avslutad i liv med det befintliga huset norr om så att gaturummet blir enhetligt. På gården kan uppstickande lanterniner till verksamheter under flyttas och/eller kompletteras. Mindre komplement­byggnader för exempelvis cyklar och återvinning kan placeras på gård. Planförslaget innebär att gårdarna kommer att få en ökad andel grönska vilket bidrar både till bättre möjligheter till infiltration av dagvatten och ett ökat upplevelsevärde av gårdsmiljön.

Situationsplan, befintlig bebyggelse
Situationsplan, befintlig bebyggelse


Situationsplan, föreslagen ny utformning

Detaljplanen tillåter centrumändamål mot allmänplats samt i första våningen över och under gata/gårdsbjälkslag i samtliga byggnader, befintliga som tillkommande. I korsningen som uppstår mellan förlängningen av Carl Thunbergs väg och Brahevägen finns goda möjligheter för centrumetablering.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läget just nu

Planförslaget var ute på samråd under tiden 22 maj –30 juni 2017.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se

Dela: