Nya bostäder inom Råsunda (kv. Lagern 2)

Den föreslagna ändringen innebär att bostadsanvändning tillåts i Dallashuset och att bostadsanvändningen för Kammenhuset blir mer generellt, dvs alla typer av bostäder.

Vad är det som planeras?
Gällande detaljplan P12/5 möjliggör äldreboende, studentbostäder samt boende med samhällsstöd i det sk Kammenhuset. I Dallashuset möjliggörs endast kontor och centrumändamål. Det finns i dagsläget ingen anledning att begränsa vilken typ av bostäder som får finnas i Kammenhuset. Utredningar har också visat det möjligt att etablera bostäder även i Dallashuset.


Gällande detaljplan; Detaljplan för kv Lagern m m (P12/5), inom rödmarkerat område föreslås förändringar.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med utökat planförfarande. När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan. Kommunen ska sedan sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Läget just nu

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen, §142, vid sammanträdet den 8 november 2017.
Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige den 18 december 2017.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se

Dela: