Simhall och kontor (del av kvarteret Idrottsplatsen)

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kv Idrottsplatsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad innehållande simhall och kontor.Vy från Signalbron (Illustration framtagen av Strategisk Arkitektur)

Solnas invånares behov av motionssim, undervisning och rehabilitering ska tillgodoses. Byggnaden ska bidra till förbättrad orientering i området samt medverka till att skapa en sammanhållen stadsfront mot Ostkustbanan. Simhallen ska tydlig markeras i byggnadens volym, och vara synlig i ett väl omhändertaget stadsrum. Byggnaden kan även inrymma mindre lokaler för centrumverksamhet.

Förslaget innebär en utveckling inom kvarteret Idrottsplatsen. Solnas nya simhall, i kombination med kontor ovanpå, föreslås i och med denna plan placeras på en plats med närhet till flera tydliga målpunkter och i anslutning till ett idag redan etablerat idrottssammanhang med Ulriksdals idrottsplats.


Vy från Gustav III:s boulevard (Illustration framtagen av Strategisk Arkitektur)

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den 14 juni 2018 § 82.

Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018.

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,
e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: