Ny regionnätstation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra att en lokalnätstation ersätts med en regionnätstation.

Vad är det som planeras?
Planområdet ingick i detlajplanearbetet för del av kv Startboxen (BND 2015:136). Efter granskningen beslutades att regionnätstationen skulle undantas från Detaljplan för del av kv Startboxen och istället hanteras i en fristående detaljplan.
På platsen finns en befintlig lokalnätstation som ligger väster om Galoppvägen i direkt anslutning till ett grönområde, nedanför en bergs­kant. Den nya regionnätstationen ska uppföras på samma plats som befintlig nätstation i gränsen mellan den nya föreslagna täta stadsbebyggelsen (kv Startboxen) och parkområdet i sluttningen väster om Galoppvägen


Föreslagen utformning av regionnätstationen, illustration Rundquist arkitekter

Behovsbedömning
Planområdet ingick i behovsbedömningen för Detaljplan för del av kv. Startboxen m fl. och detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningens planenhet gör bedömningen att en särskild miljöbedömning enligt PBL 5 kap 18§ eller MB 6 kap 11§ inte behöver göras för denna detaljplan.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 5 april att skicka detaljplanen på granskning. Granskningen ägde rum under tiden 20 april – 12 maj.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se


Dela: