Bussdepå vid Tomteboda (kvarteret Posten)

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en ny bussdepå inom och i anslutning till Tomtebodaterminalen. Det ska även göras ett tillägg till detaljplan P98/0826 som syftar till att även möjliggöra för användningen kontor, lätt industri och utbildning(ej förskola eller grundskola) inom den befintliga terminalbyggnaden.

Perspektiv bussdepå från väster (Bild: BBH arkitekter & Ingenjörer)

Läget just nu

Detaljplanen vann laga kraft den 24 april 2017.

Vad är det som planeras?

Den nya bussdepån utformas för att inrymma SL:s innerstadsbussar och omfattar cirka 240 bussuppställningsplatser. Ett 120 x 100 meter stort betongdäck placeras väster om Tomtebodaterminalen mellan Pampaslänken och Ekelundsvägen. Dessutom ska en ny byggnad som inrymmer tvätthall och administrationsdel uppföras. En del av depåverksamheten kommer att inrymmas i Tomtebodaterminalen, främst verkstad och bussuppställningsplatser.

Depåområdet kommer att till stora delar vara hårdgjort med asfalt och betong. Befintliga träd i anläggningens ytterkanter sparas, nertagna träd ska kompenseras med nya träd som planteras på ytor som inte behöver användas för körvägar och uppställningsplatser. Efter samrådet har ett större grönområdet i anslutning till entréområdet sparats.

Det tillägg som görs på den befintliga detaljplanen för kv. Posten kommer att möjliggöra en användning för, förutom dagens distributionsterminal, kontor, lätt industri och utbildning(ek förskola eller grundskola)Byggnaden är en av Sveriges största och kommer även fortsättningsvis att utgöra arbetsplats för flera hundra personer. I tilläggsplanen har även några planbestämmelser lagts in för att bevara och skydda det speciella och karakteristiska byggnadskomplexet.

Bakgrund

Stockholms stad och Storstockholm Lokaltrafik (SL) har under flera år diskuterat ett ersättningsläge för Hornsbergs bussdepå. Under sommaren 2011 informerades SL om Postens planer på att lämna Tomtebodaterminalen i Solna. Terminal Real Estate Sweden AB (TRES) äger fastigheterna Huvudsta 4:13 och Posten 1 där Tomtebodaterminalen ligger. Tomteboda har visat sig vara en lämplig plats för bussdepå, det går att inrymma både verkstäder och uppställningsplatser, invändigt och utvändigt, på ett fördelaktigt sätt.

Detaljplanen var ute för samråd under perioden 15 januari - 26 februari 2015 och för granskning 9 oktober - 6 november 2014. Det som är ute för gransning nu är ett reviderat förslag och på grund av flera större ändringar görs nu en ny granskning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Kontakt

För mer information kan du kontakta Solna stad på 08-746 10 00 eller genom någon av följande kontaktvägar

Dela: