Program för bostäder i sydvästra Huvudsta och utveckling av Solnaverket

Programmets syfte är att pröva möjligheten att förtäta med nya bostäder i sydvästra Huvudsta, kring Storgatan, Alphyddevägen och Jonstorpsvägen, och möjligheten för det intilliggande Solnaverket att utveckla sin verksamhet.

Vad är det som planeras?

Programmet redovisar dels förutsättningarna för en ny bostadsbebyggelse i två alternativa bebyggelseförslag och dels Solnaverkets behov av att utveckla värmeproduktionen i takt med att Solna och Sundbyberg växer. Naturparksområdet och strandpromenaden får förbättrad tillgänglighet, fler gångstråk och mötesplatser. Programmet redovisar intentionerna, de kvalitéer som eftersträvas, eventuella bevarandeanspråk samt eventuella konflikter inom och i anslutning till programområdet.

Befintliga parkeringsplatser som tas i anspråk i förslaget ersätts, huvudsakligen med placering längs med Huvudstaleden. Entréerna till naturparksområdet mot Ulvsundasjön ska utvecklas och utformas på ett inbjudande och tydligt sätt. Naturparksområdet och strandpromenaden får förbättrad tillgänglighet, fler gångstråk och mötesplatser. Förutsättningarna för att öppna en ny nedgång till tunnelbanestationen Solna strand kommer att undersökas.

Genom att behandla såväl bostäder som Solnaverket i samma process vill staden säkra en utveckling där de olika delarnas behov, och konsekvenserna av dem, avvägs parallellt så att de inte motverkar varandra. Parallellt med kommande detaljplanearbete kommer en tillståndsprocess för ett nytt miljötillstånd för Solnaverket löpa.

Utveckling Solnaverket och bostadsföslag Meander. Bild: AIX Arkitekter

Bakgrund

Ursprunget till detta programförslag är två planuppdrag. Först togs beslut i juni 2015 om bostadsdelen belägen inom en del av Huvudsta 3:1. Bakgrunden till det var att det av staden delägda bolaget Råsta Holding genom tillägg till det så kallade aktieägaravtalet för Arenastaden tilldelats mark inom stadens fastighet Huvudsta 3:1.

I mars 2016 gjordes en utökning av det ursprungliga uppdraget för att även inkludera Solnaverket. Norrenergi AB har uppvaktat Solna stad med ett förslag till utbyggnad av det s.k. Solnaverket inom fastigheten Krukmakaren 3. Verksamheten utgör Norrenergis huvudproduktions av fjärrvärme och fjärrkyla.

Utbyggnaden av Solnaverket förutsätter dels att en ny detaljplan tas fram för fastigheten och dels att ett nytt miljötillstånd för befintlig och tillkommande verksamhet inom Solnaverket erhålls. Ansökningsprocessen för det nya miljötillståndet och planprocessen kommer att behöva löpa parallellt

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Programmet har godkänts av byggnadsnämnden 2017-06-07. Uppdrag om uppstart av detaljplan togs vid samma sammanträde.

Kontakt

Frågor besvaras av planarkitekt Marcus Schramm,

Tfn. 08-746 35 05, e-post: marcus.schramm@solna.se


Dela: