Bostäder vid Solna centrum (del av kv Banken m fl.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse över befintligt parkeringsdäck och på befintlig del av Solnavägen. Föreslagen bebyggelse har potential att stärka områdets roll som stadsmässigt kommuncentrum, samt ge Solnavägen en karaktär av stadsgata. Lokaler för centrumändamål ska säkerställas i bottenvåning mot Solnavägen.

Vy längs Solnavägen. Illustration: BAU arkitekter.

Vad är det som planeras?
Förslaget innebär att bebyggelse med bostäder kan uppföras mot Solnavägen. Den föreslagna bebyggelsen utgörs av cirka 400 bostäder över befintligt parkeringsdäck, med inslag av lokaler i bottenvåning mot Solnavägen. Större delen av planområdet utgörs idag av ett parkeringsgarage med ovanliggande parkeringsdäck. Planområdet omfattar även en gång- och cykelbana samt mindre gröna ytor längs med Solnavägen. Föreslagen bebyggelse planeras att uppföras på en överdäckning av det befintliga parkeringsdäcket och garaget. Bostadsgårdarna skyddas mot trafikbuller av bostadshusen som bildar en vägg mot Solnavägen. Parkeringsdäcket nyttjas även fortsättningsvis för kundparkering för Solna centrum. Angöring till de föreslagna lokalerna och bostäderna sker längs Solnavägen. Bostadshusen är i genomsnitt åtta våningar samt två indragna våningar, och är grupperade i fyra kvarter med två till fyra trapphus i varje kvarter. Bebyggelsen ska ges ett varierat uttryck inom och mellan de fyra kvarteren, särskilt vad gäller bottenvåningarna mot Solnavägen. Mellan bostadshusen föreslås tre släpp som medger passage för gående mellan Solnavägen och Solna centrum. Detaljplanen är en del av Solnavägens utveckling till stadsgata.

Vy genom ett av släppen mellan föreslagna bostadshus, befintlig bebyggelse och entré till Solna centrum i fonden. Illustration: BAU arkitekter

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017 § 92 att samråda om förslaget.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 12 september 2017 – 16 oktober 2017.

Dela: