Bostäder vid Polhemsgatan (del av Huvudsta 3:1)

Detaljplanens syfte att planlägga för ny bebyggelse.

Vad är det som planeras?

Markområdet vid Huvudsta 3:1 m fl Polhemsgatan planläggs för ny bebyggelse omfattande cirka 80 - 100 ekvivalenta bostadslägenheter.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu
Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2017,§ 240, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan.

Dela: