Bostäder vid Mälaren (Huvudsta 4:28)m.fl.

Bostäder vid Mälaren

HSB har i samråd med Solna stad arbetat fram ett förslag till utveckling av större delen av fastigheten Huvudsta 4:28 samt mindre delar av fastigheterna Ekelund 1, Huvudsta 4:17, 4:18, 4:21, 4:24 och 4:25. Föreslaget planområde, som idag har en varierad användning av hamnverksamhet, naturmark, vägar mm, utvecklas med bostadsbebyggelse. Utvecklingen bedöms inrymma cirka 300 bostäder, varav 20 stycken sociala lägenheter, en förskola med 4 – 6 avdelningar samt lokaler i bottenvåningen. Området har med sitt goda läge vid Mälaren förutsättningar att bli en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna. I samband med den nya bebyggelsen ska det tillskapas en fin platsbildning mellan bebyggelsen och vattnet samt ske en upprustning av strandpromenaden. Vägnätet justeras för att knyta området till Solnas lokala vägnät.

Pampas

Beskrivning av planprocessen

Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017,§ 118, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete.

Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 106, att ge förvaltningen i uppdrag att starta planarbete.

Dela: