Bostäder och kontor vid Dalvägen (kv Farao m fl.)

Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda.

Översiktsbild kontorsalternativet, illustration: BAU Arkitekter


Översiktsbild bostadsalternativet, illustration: BAU Arkitekter

Vad är det som planeras?
Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda. Samtidigt kommer Dalvägen att omdanas och förses med cykelbana och gångbanor på båda sidorna om Dalvägen. Fastigheterna Uarda 4 och Farao 14 planläggs för bostadsbebyggelse omfattande cirka 180 respektive 310 lägenheter. På fastigheterna Farao 15-17 kompletteras befintlig kontorsbebyggelse med nya kontor och den totala kontorsytan uppgår vid full utbyggnad till cirka 40 000 kvm BTA. På de återstående fastigheterna, Farao 8 och Farao 20, möjliggör planen för både bostäder och kontor. I bostadsalternativet uppgår antalet lägenheter till cirka 130 respektive 135 lägenheter. I kontorsalternativet möjliggörs cirka 15 000 kvm BTA kontor på respektive fastighet. I de nya byggnaderna planeras lokaler för bland annat restauranger och närservice i strategiska lägen i bottenvåningarna. På fastigheten Farao 14 planeras också en förskola.


Vy Pyramidvägen, illustration: BAU Arkitekter

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2017 §70 att samråda om förslaget.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 20 juni – 31 augusti 2017.

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,
e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: