Bostäder och kontor vid Dalvägen (kv Farao m fl.)

Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda.


Översiktsbild, illustration: BAU Arkitekter

Vad är det som planeras?

Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda. Samtidigt kommer Dalvägen att omdanas och förses med cykelbana väster om Dalvägen. Fastigheterna Uarda 4 och Farao 14 planläggs för bostadsbebyggelse omfattande cirka 190 respektive 300 lägenheter. På fastigheterna Farao 15-17 kompletteras befintlig kontorsbebyggelse med nya kontor och den totala kontorsytan uppgår vid full utbyggnad till cirka 40 000 kvm BTA. På fastigheten Farao 8 möjliggör planen för både bostäder, cirka 110 lägenheter, och kontor. Farao 20 planläggs för kontor. I de nya byggnaderna planeras lokaler för bland annat restauranger och närservice i strategiska lägen i bottenvåningarna. På fastigheten Farao 14 planeras också en förskola om 4-6 av-delningar.


Vy Pyramidvägen, illustration: BAU Arkitekter


Vy mellan Farao 20 och Farao 14, illustration: BAU Arkitekter

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med utökatförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Information efter beslut om godkännande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 april 2018 att överlämna detaljplan för kv Farao med flera till kommunfullmäktige för antagande. Efter byggnadsnämndens beslut har exploatören, Fabege, återkommit till stadsledningsförvaltningen och önskat få den sydvästra delen av planområdet undantaget från beslutet. Istället föreslås att denna del utreds tillsammans med det intilliggande kvarteret Kairo för att åstadkomma en bättre helhetsstruktur. Den del av detaljplanen som undantas från antagandebeslutet utgörs av fastigheterna Farao 16-17 och del av Farao 15. I detaljplanen var avsikten att komplettera befintlig kontorsbebyggelse med nya kontor, cirka 40 000 kvm BTA total kontorsyta vid full utbyggnad.

Läget just nu

Byggnadsnämnden i Solna har godkänt rubricerad detaljplan den 25 april 2018, § 56.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 180.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagan den 19 september 2018. Sista dagen att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut är den 10 oktober 2018. Prövningstillstånd krävs.

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,
e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: