Bostäder och kontor vid Dalvägen (kv Farao m fl.)

Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda.


Översiktsbild, illustration: BAU Arkitekter

Vad är det som planeras?
Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda. Samtidigt kommer Dalvägen att omdanas och förses med cykelbana väster om Dalvägen samt gångbanor på båda sidorna om Dalvägen. Fastigheterna Uarda 4 och Farao 14 planläggs för bostadsbebyggelse omfattande cirka 190 respektive 300 lägenheter. På fastigheterna Farao 15-17 kompletteras befintlig kontorsbebyggelse med nya kontor och den to-tala kontorsytan uppgår vid full utbyggnad till cirka 40 000 kvm BTA. På fastigheten, Farao 8 möjliggör planen för både bostäder, cirka 110 lägenheter, och kontor. Farao 20 planläggs för kontor. I de nya byggnaderna planeras lokaler för bland annat restauranger och närservice i strategiska lägen i bottenvåningarna. På fastigheten Farao 14 planeras också en förskola.


Vy Pyramidvägen, illustration: BAU Arkitekter


Vy mellan Farao 20 och Farao 14, illustration: BAU Arkitekter

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med utökatförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2017 § 154 att ställa ut planförslaget för granskning

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2 januari 2018 - 26 januari 2018.

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,
e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: