Bostäder, kontor, hotell och förskola i Frösunda (Ballongberget)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 225-300 nya bostäder, kontor, hotell, förskola och kategoriboende samt en gång- och cykelbro som förbinder Ballongberget med Målbron, och ger Frösunda en ny förbindelse till Arenastaden och Solna station. Förslaget innebär att det kommunikativa läget utnyttjas effektivare och att boendemiljön förbättras med fler verksamheter och boende i området. Ny bebyggelse längs Kolonnvägen innebär att befintlig bostadsbebyggelse får det bullerskydd som var avsikten med den hittills outnyttjade byggrätten för kontor/bostadshotell i gällande plan. Ballongberget kommer att utvecklas, förtätas och kompletteras som ett naturligt led, och ett tillskott, till Solna stads vision om en levande, trygg och hållbar stad.

Illustration : Archus (Vy från målbron, söder ut)

Vad är det som planeras?

Planförslaget innebär en förtätning och stadsutveckling om cirka 225 bostäder samt en möjlig hotellverksamhet om cirka 200 rum, alternativt cirka 300 bostäder utan hotellverksamhet, inom i huvudsak befintligt bostadskvarter, kv Ballongberget 1.

Den föreslagna bebyggelsen är fördelad på tre separata kvarter med bostadshus om sex-sju våningar och nedgrävt garage i ett-två plan, förskola samt ett kvarter där detaljplanen föreslås medge möjlighet att bygga hotell, kontor alternativt bostäder med möjlighet att bygga upp till tio våningar lokalt. Planförslaget är även tänkt att inrymma cirka 10-12 LSS-bostäder.

Illustration : Archus (Vy från Kolonnvägen, söder ut)

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Planförslaget var ute på granskning under perioden 20 juni – 28 augusti 2017.

Kontakt

För mer information kan du kontakta Solna stad på 08-746 10 00 eller genom någon av följande kontaktvägar

Dela: