Bostäder i Råsunda (Motorn)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som placeras i kvartersform runt en innergård och i gatulinjen mot Råsundavägen, Östervägen och Charlottenburgsvägen. Kvarteret är medvetet utformat med olika karaktär på byggnadskropparna, för att skapa en variation och bryta upp skalan och formen på kvarteret. Gångbanor samt trappgränd anläggs inom kvarteret, och lokaler för centrumändamål säkerställs i bottenvåning mot Råsundavägen och Östervägen.

Vy Råsundavägen, illustration: BAU Arkitekter

Vad är det som planeras?

Förslaget innebär att dagens kontorsfastighet ersätts med ett flerbostadshus i 4-5 våningar mot Charlottensburgsvägen, 7-8 våningar mot Östervägen, 9 våningar vid brofästet och mot Råsundavägen växlar kvarteret upp från 5 våningar i nordost till 7 våningar vid brofästet. Förslaget innehåller omkring 110 antal bostäder. Lokaler för centrumändamål möjliggörs med tvingande bestöämmelse i bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen. Den nya byggnaden placeras i liv med bebyggelsen vid omgivande gator, vilket skapar ett väl definierat gaturum längs med omkringliggande gator. Bottenvåningarnas lokaler stärker urbaniteten ytterligare genom att skapa liv och rörelse i gaturummen samt viktig länk mellan de två olika gatunivåerna. Inom fastigheten, under kvarterets innergård, föreslås ett underbyggt parkeringsgarage i två plan.

Vy Östervägen, illustration: BAU Arkitekter

Den förhöjda bottenvåningen mot Råsundavägen reserveras för lokaler som ger plats för verksamheter så som t.ex. restauranger, café eller mindre butiker alternativ mindre kontor. Bottenvåning mot Östervägen är även den tänkt att inrymma lokaler för centrumändamål, dock inte i samma utsträckning då in- och utfart till garaget planeras från Östervägen. Idag finns en trappförbindelse sydost om bron mellan Östervägen och Råsundavägen som är tänkt att förbättras och utvecklas.

Vy Charlottenburgsvägen, illustration: BAU Arkitekter

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Detaljplanen har vunnit Laga kraft.

.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se

Dela: