Bostäder i Järvastaden (kv Linnean.mfl.)

Nya bostadskvarter, förskola och park i Järvastaden
(Detaljplan för kv. Linnean m.fl.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fem nya kvarter med bostäder, centrumverksamheter i bottenvåning, förskola och park. Planen utgör en del av Järvastadens utbyggnad och ger förutsättningar för cirka 730 lägenheter och 6-8 förskoleavdelningar. Lokaler ska finnas i bottenvåningarna mot Järva skjutbaneväg och Fridensborgsvägen.

Situationsplan, illustration: White Arkitekter

Vad är det som planeras?
Mot huvudstråken Järva skjutbaneväg och Fridensborgsvägen samt mot parken föreslås 6 våningar, i övrigt 5 våningar. Utöver detta medges en vindsvåning eller indragen takvåning inom vindens sektion, där vindskupor kan uppföras mot innergård. Möjlighet till lokaler i bottenvåningen finns i samtliga bottenvåningar till bostadshus. Parkering kommer huvudsakligen att ske i garage under bostadskvarteren. Intill det sydvästra kvarteret reserveras mark för en förskola i två våningar, med gård invid den föreslagna parken. Lokalparken placeras i ett skyddat, men ändå soligt, läge med möjlighet att spara många av de uppvuxna träd som finns i detta område. Planarbetet har samordnats med det pågående utvecklingsarbetet för kommande etapper av Järvastaden och Enköpingsvägen.


Vy norrut längs Järva skjutbaneväg, illustration: White ArkitekterVy västerut mot föreslagen park, illustration: White Arkitekter

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att denna detaljplans genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) görs därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till myndigheter och berörda fastighetsägare. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning, innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanens arbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2018 § 5 att genomföra samråd kring planförslaget.

Planförslaget fanns ute på samråd under perioden 7 februari 2018 - 21 mars 2018.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna stad

171 86 Solna

eller till byggnadsnamnden@solna.se

Frågor besvaras av planarkitekt Erik Nordenstam, tfn 08-746 10 00,
e-post erik.nordenstam@solna.se


Dela: