Bostäder i Järvastaden (kv Linnean.mfl.)

Nya bostadskvarter, förskola, park och översvämningsyta i Järvastaden
(Detaljplan för kv. Linnean m.fl.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fem nya kvarter med bostäder, centrumverksamheter i bottenvåning, förskola och park. Planen utgör en del av Järvastadens utbyggnad och ger förutsättningar för 800 till 900 lägenheter samt en större förskola. Lokaler ska finnas i bottenvåningarna mot Järva skjutbaneväg, Fridensborgsvägen samt i kv. Svärdsliljan mot den tänkta översvämningsytan.


Situationsplan, illustration: White Arkitekter

Vad är det som planeras?
Mot huvudstråken Järva skjutbaneväg och Fridensborgsvägen samt mot parken i väst och mot översvämningsytan öster om Järva skjutbaneväg föreslås 6 våningar, i övrigt 5 våningar. Utöver detta medges en vindsvåning eller indragen takvåning inom vindens sektion, där vindskupor kan uppföras mot innergård. Möjlighet till lokaler i bottenvåningen finns i samtliga bottenvåningar till bostadshus. Parkering kommer huvudsakligen att ske i garage under bostadskvarteren. I det sydvästra kvarteret Skogsstjärnan reserveras mark för en förskola i två våningar, med gård direkt angränsande till den föreslagna närparken som blir nästan 15 000 kvm stor. Parken placeras i ett skyddat men ändå soligt läge, där många av de uppvuxna träden ska sparas. Planarbetet har samordnats med pågående utvecklingsarbete för framtida etapper av Järvastaden och Enköpingsvägen. Sedan samrådet är den mest synliga förändringen i planen den skålade yta som lagts till norr om Mönstringsvägen, öster om Järva skjutbaneväg. Denna yta ska utformas för att kunna fördröja 8000 kubikmeter vatten, för att undvika skador på bebyggelse vid kraftiga regn.


Vy västerut mot föreslagen park, illustration: White Arkitekter

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att denna detaljplans genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) görs därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till myndigheter och berörda fastighetsägare. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning, innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanens arbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden gav den 6 december 2018 § 148 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra planförslaget tillgängligt för granskning.

Planförslaget fanns ute på granskning under perioden 11 december 2018 - 15 januari 2019.

Frågor besvaras av planarkitekt Erik Nordenstam, tfn 08-746 10 00,
e-post erik.nordenstam@solna.se


Dela: