Bostäder i Huvudsta (del av Huvudsta 3:1)

Nya bostadskvarter med förskola och parkeringsgarage längs Huvudstaleden

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 3:1. Detaljplanens syfte är att skapa tre nya bostadskvarter som inrymmer cirka 470 nya bostäder, LSS-bostäder, lokaler för centrumändamål och en förskola för sex avdelningar. Två parkeringsgarage planeras närmast Huvudstaleden.


Situationsplan över förslaget (AIX Arkitekter)

Förslaget
Detaljplanens syfte är att skapa tre nya bostadskvarter, ett med punkthus och två meanderformade, i huvudsak längs med Huvudstaleden. Byggnadsdelen längst i söder blir den högsta och ska tillsammans med Norrenergis kylackumulatortorn skapa en entré till Solna från sydväst. För att tillgodose parkeringsbehovet, inkl. de platser som försvinner i och med genomförandet av projektet, tillskapas garage under de två meanderkvarteren och två nya parkeringsbyggnader. En förskola avsedd för 6 avdelningar, med direktaccess till det intilliggande park- och naturområdet, ska uppföras. Möjligheter till kommersiell service och verksamheter ges i bottenvåningen på bostadshusen. Två platser för återvinning ersätter befintlig återvinningsplats.


Vy längs Jonstorpsvägen (AIX Arkitekter)

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2018 § 18 att samråda om förslaget.

Planförslaget finns ute på samråd under perioden 6 mars 2018 - 17 april 2018.

Samrådsmöte kommer att hållas den 27 mars 2018 kl.18.00.
Plats: Ljushallen i kontorsbyggnad, Solna strandväg 96.

Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligen via e-post eller post, och ska senast den 17 april 2018 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna stad

171 86 Solna

eller till byggnadsnamnden@solna.se

Ange ärendebeteckning BND 2015:450 samt ditt namn och din fysiska adress.

Frågor besvaras av planarkitekt Marcus Schramm, tfn 08-746 10 00,
e-post marcus.schramm@solna.se

Samråd för bostäder i Huvudsta

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Dela: