Bostäder i Hagalund (del av kv Platån)

Bostadsstiftelsen Signalisten har i samråd med staden tagit fram en idé till utveckling av del av kvarteret Platån där de är lagfarna ��gare. Den mest prioriterade frågan att utreda är angöring och tillgänglighet till de nya bostäderna eftersom Västra vägens norra del ingår i en grannfastighet som ägs av en bostadsrättsförening.

Projektet bedöms kunna innefatta mellan 150-200 lägenheter, varav 10 st. LSS-lägenheter samt en förskola. Exploateringen skall dessutom bidra till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs preliminärt med standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018,§ 36, att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för del av kv Platån.

Dela: