Bostäder i blivande kv Spelaren

Bostäder i blivande kv Spelaren, Järva 2:2

Planområdet ingick ursprungligen i den detaljplan som antogs för kv Totalisatorn 2011. Efter antagandet beslutade länsstyrelsen att pröva planen på grund av bullerproblematik vid bostäderna i kv Spelaren. För att planen skulle kunna vinna laga kraft i övriga delar beslutades att undanta kv Spelaren ur detaljplanen för kv Totalisatorn. Kommunstyrelsen beslutade 2012 att ge stadsbyggnadsnämnden ett nytt uppdrag att påbörja planarbete för kv Spelaren med en utformning som skulle klara bullerkraven. Detta planarbete har av olika skäl inte drivits vidare.

Peab har nu återkommit med önskemål om att återuppta planarbetet. Ett förnyat planuppdrag för det aktuella kvarteret gavs av Kommunstyrelsen den 19 februari 2018, § 8.

Förvaltningen ser positivt på att denna del i ett mycket kollektivtrafiknära läge kan färdigställas. Det nya kvarteret kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen från söder. Utformningen av fasaderna mot Kolonnvägen blir därmed viktig, liksom att det möjliggörs för lokaler i bottenvåningen.

Inom planområdet finns nedfart till en ledningstunnel vars tillgänglighet måste lösas inom planarbetet. Byggnadernas placering i kvartersform ger bra förutsättningar för goda bostadskvaliteter ur bullerhänseende. Anpassningen till intilliggande naturmark måste studeras under planarbetet.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018,§ 8, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för del av kv Järva 2:2, blivande kv Spelaren.
Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan den 28 mars 2018, § 35.

Dela: