Bostäder i Bagartorp (del av Järva 2:9 mfl.)

Detaljplanens syfte är att utveckla Bagartorp centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Bostäder möjliggörs genom att tre befintliga byggnader rivs samt att anslutande markparkering utnyttjas. Gångtunneln under Bagartorpsringen ersätts med ett gångfartsområde över gatan. Detaljplanen innefattar även omgestaltning och upprustning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och pendeltågstationen.

Inför samråd har två alternativa planförslag tagits fram där skillnaden är utformningen och placeringen av bebyggelsen i delen söder om torget. Förslaget medför att den befintliga lågbebyggelsen och den planskilda korsningen vid Bagartorp centrum rivs.


Alternativ 1, illustrationsplan


Alternativ 2, illustrationsplan

Vad är det som planeras?

Planförslaget består av ett högt bostadshus i 24 våningar som flankeras av flera lägre bostadshus i 6-8 våningar i anslutning till Bagartorpsringen. Höghuset blir ett landmärke för Bagartorp och bidrar till att markera centrum och stationsläget. I direkt anslutning till torget föreslås lokaler i bottenvåning. Parkering sker i huvudsak i underjordiskt parkeringsgarage. Förslaget består till största del av lägenheter i storlekarna 1-4 RoK, sammanlagt ca 280-315 lägenheter.

Alternativ 1, perspektiv från järnvägen
Alternativ 1, perspektiv från Järnvägen

Alternativ 2, perspektiv från järnvägen
Alternativ 2, perspektiv från Järnvägen

Den befintliga gång- och cykeltunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersätts med ett gångfartsområde som länkar samman det nedre och övre torget visuellt samtidigt som en bred trappa med inbyggd ramp ökar tillgängligheten. Det omdanade torget avgränsas av den nya bebyggelsen, öppnas upp och får mer av en parkkaraktär med inslag av träd och lägre planteringar. Detta skapar en intimare skala samtidigt som det ger god överblick för trygghet och tillgänglighet. Det nedre entrétorget mellan Bagartorpsringen och pendeltågstationen kommer att fungera som en kollektivtrafiknod och rustas upp med ökad möjlighet för cykelparkering.


Alternativ 1, vy mot övre torg


Alternativ 2, vy mot övre torg


Alternativ 1, vy mot övre torg med perspektiv från trappa som förbinder övre och nedre torg


Alternativ 2, vy mot övre torg med perspektiv från trappa som förbinder övre och nedre torg

Bebyggelsen är strategiskt utformad för att uppfylla Solna stads målsättning om dels ett effektivt markutnyttjande i goda kollektivtrafiklägen dels ge en mer stadsmässig struktur längs Bagartorpsringen samt skapa aktiva och tillgängliga mötesplatser i det offentliga rummet. De planerade bostäderna är utformade för att åstadkomma en ökad mångfald av typer avseende lägenhetsstorlek, boendeformer och upplåtelseformer.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läget just nu

Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 november – 5 januari 2018.

Frågor besvaras av Plan- och exploateringschef Ann-Christine Källeskog, tfn 08-746 35 02, e-post ann-christine.kalleskog@solna.se

Dela: