Bostäder vid Ålkistan (del av kv Triangeln m. fl.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 80 lägenheter och underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor samt kantstensparkering och trädplanteringar på sidan mot de nya husen.

Vad är det som planeras
Stena Fastigheter AB har tagit fram ett förslag till utveckling av fastigheten Triangeln S:1.
Stadsbyggnadsnämnden (Nuvarande byggnadsnämnden) fattade beslut om planuppdrag, § 84, den 18 juni 2014. Fastigheten är idag bebyggd med ett parkeringsgarage som föreslås ersättas med två nya byggnadskroppar med underliggande garage. Angöring till bostäderna och garage sker via Bockholmsvägen.


Ungefärligt planområdet i rött

Behovsbedömning
En miljökonsekvensbeskrivning finns upprättad eftersom detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med utökatförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2018 § 80 att genomföra samråd kring planförslaget.

Planförslaget visas under samrådstiden 21 juni 2018 – 23 september 2018 i entrén till Solna stadshus och på stadsbiblioteket i Solna centrum (Solnarummet) samt på Bergshamra bibliotek i Bergshamra centrum.

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 23 september 2018.
Ange ärendebeteckning BND 2016:85.

Synpunkter skickas till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna stad

171 86 Solna

eller till byggnadsnamnden@solna.se

Frågor besvaras av planarkitekt Marcus Schramm, tfn 08-746 10 00,
e-post marcus.schramm@solna.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Dela: