Del av Nationalarenan (Arena Gate)

Detaljplan för del av Nationalarenan (Arena Gate)

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kv Nationalarenan (Arena Gate). Detaljplanen syftar till att möjliggöra en påbyggnad av befintlig fastighet med tre nya våningsplan för hotellverksamhet.

Vad är det som planeras?
Quality Hotel Friends i Arenastaden är ett konferenshotell med 399 hotellrum, 10 större konferenssalar samt bankettsal. Arkitektoniskt består hotellet av två byggnadsdelar. En högdel innefattande hotellets reception, restaurang, administration samt konferensdel och den lägre delen Arena Gate som är sammanbyggd med Friends Arena och innehåller kök, konferenssal och en 2000 m2 stor bankettsal. Arena Gate inrymmer även ytor tillhörande arenan, bland annat den stora huvudentrén. De två byggnadskropparna binds samman med en glasad länk i två våningar. Under denna länk finns en utomhuspassage mellan hotellets huvudentré och platsen framför arenans huvudentré, Putte Kocks plats.

Hotellanläggningen föreslås utökas med ca 290 nya rum samt en utökning av matsal och konferensyta. För att göra detta planeras en tillbyggnad ovanpå den befintliga låga delen, Arena Gate, för de tillkommande rummen. Matsal och pausytor för konferens tillförs i en breddning av länkdelen, vilket medges inom gällande detaljplan.

Vy från sydost
Vy från sydost med påbyggnad av Arena Gate och utbyggnad av länkbyggnaden, illustration: Wingårdh Arkitektkontor AB

Vy från sydväst
Vy från sydväst. Tillbyggnad med 290 hotellrum ovanpå den befintliga byggnaden Arena Gate, illustration: Wingårdh Arkitektkontor AB

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte. I Solnas översiktsplan ÖP 2030 antagen i mars 2016, är området utpekat som ett område med framtida stadsbebyggelse.

Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2018 § 19 att ställa ut planförslaget för granskning.

Planförslaget fanns ute för granskning mellan den 13 mars – 29 mars 2018.

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanens arbetsgång
här.

Läget just nu

Kommunfullmäktige i Solna har antagit detaljplanen den 28 maj 2018, §132.

Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 juni 2018

Frågor besvaras av Plan- och exploateringschef Ann-Christine Källeskog, tfn 08-746 35 02, e-post ann-christine.kalleskog@solna.se


Dela: