Ändring av förbindelsegångar (Biomedicum)

Den förslagna ändringen innebär en mer flexibel plan vad gäller nya förbindelsegångar inom anläggningens gårdsmiljö. Syftet är att möjliggöra sammankoppling av verksamheten och lokaler i de olika byggnaderna.

Vad är det som planeras?

Planområdet ligger inom KI:s område söder om Solnavägen. I samband med ändringen av detaljplanen görs även en mindre justering av byggrätten.

Ändringen innebär att detaljplanen blir mer flexibel och främjar verksamhetens utveckling på platsen. Då ändringen främst gäller anläggningens gårdsmiljö så bedöms inte förslagna ändringar påverka omgivningen.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att planen skickas på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna. Om synpunkter inkommit som föranleder justeringar görs en underrättelse av ändringarna till berörda. Om inga ändringar i förslaget görs sedan samråd kan planförslaget godkännas och antas av byggnadsnämnden.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 3 maj att skicka förslaget på granskning. Granskningen ägde rum under tiden 31 maj – 30 juni.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.seDela: