Ordförklaringar

Här finner du förklaringar till många av de begrepp och facktermer som används vid beskrivningar av Solnas byggnader. Tryck Ctrl+F (eller Cmd+F) för att snabbt söka efter ett ord på den här sidan.

Ord Förklaring
Amfiteater elliptisk eller rund skådespelsanläggning under den romerska antiken med sittplatser byggda trappstegsvis runt scenen.
Anfang vilopunkt, stödjepunkt.
Balustrad ett kraftigt skyddsräcke med oftast profilsvarvade stolpar.
Barocken konststil under 1600-talet. Utgjorde en reaktion på renässansens lagbundenhet och eftersträvade det dekorativt festliga och pompösa.
Bastion utskjutande del på fästningsvall, ofta förhöjd.
Blindfönster byggnadsdetalj som ska ge intryck av att vara ett fönster. Har oftast dekorativt syfte.
Burspråk mindre fönsterförsedd utbyggnad på husfasad.
Byggnadslov Tillstånd att bygga enligt äldre lagstiftning. Ersattes 1987 av begreppen bygglov, marklov och rivningslov.
Element (här) fabriksgjord byggnadsdel.
Empire en nyantik stil under 1800-talets förra hälft med bl a romerska och pompejanska ornamentmotiv. Kallas i sin svenska form Karl Johan-stil.
Engelsk park karaktäriseras av asymmetri, med slingrande gångar, vidsträckta böljande gräsmattor och stämningsskapande arkitektoniska inslag.
Festong ornament format som en på två knoppar upphängd duk eller girlang.
Flygel underordnad del av en byggnad eller ett byggnadskomplex, placerad i vinkel eller parallellt. Är ibland helt fristående.
Fransk park utmärks av symmetri och raka gångar. Träd och buskar är formklippta.
Frontespis ovan taklisten förhöjd byggnadsdel, vanligen gavelliknande.
Funktionalism arkitekturriktning som eftersträvar en funktionell byggnad som inte döljer sin konstruktion och funktion. Traditionell ornamentik undviks. Fick sitt genomslag i Sverige vid Stockholmsutställningen 1930.
Fönsterband sammanhängande rad av fönster och deras mellanstycken.
Gavelröste den del av gaveln som omges av takfallen. Används också synonymt med gavel.
Girlang prydnadsranka av sammanflätade blommor, blad e dyl.
Gotik stilart som dominerade konsten under den senare delen av medeltiden. Vertikala linjer betonades. Ofta mycket rik skulpturutsmyckning. Kallas även spetsbågestil.
Gustaviansk stil svensk form av nyklassicism som närmast motsvarar Louis seize-stilen, Ludvig XVI:s stil.
Jordfärg dämpad färg med dragning åt brunt eller grått.
Jugend stilriktning kring sekelskiftet som eftersträvade en från klassiska stilkrav frigjord formvärld och som gärna använde sig av böljande växtmotiv eller geometriska former.
Kapitäl pelarkrön.
Karnistak tak med S-svängda fall där övre delen är konkav och den nedre konvex.
Kasematt av ital. casamatta, äldre benämning på ett skyddat utrymme i en permanent befästningsanläggning; skyddsrum. I Filmstaden utrymme för förvaring av brandfarlig nitratfilm.
Klassicistisk som medvetet ansluter till klassisk stil, dvs grekisk eller romersk forntid.
Kolonn fristående pelare med dekorativt formad avslutning.
Kolonnad rad av kolonner som bär ett bjälklag.
Kolumbarium rum med slutna nischer för förvaring av urnor.
Kryssvalv kvadratisk valvtyp med fyra valvkappor.
Kupol takvalv med formen av ett halvklot.
Lamellhus friliggande byggnadslängor med vanligen två till fyra våningar och minst två trapphus. Ofta parallellt placerade.
Lanternin förhållandevis liten, lyktformig taköverbyggnad med fönster.
Lisen vertikalt, svagt framspringande murband med konstruktiv eller dekorativ funktion. Jfr pilaster.
Ljusgård gårdsliknande utrymme med ljusinfall ovanifrån, vanligen inne i större byggnadskomplex.
Loggia uterum som är öppet på minst en sida, ofta genom en arkad eller kolonnad.
Lunettfönster halvcirkelformigt fönster.
Mandorla mandelformad gloria.
Marmorering målad eller på annat sätt utförd imitation av ådrig marmor.
Mausoleum gravbyggnad, gravmonument.
Modernismen nyare riktning inom konst och litteratur som bryter med traditionella stilideal, som symmetri och hierarki.
Morisk stil kännetecknar den islamiska konsten i Spanien och Nordafrika.
Munkförband förband i tegelvägg bestående av två löpstenar omväxlande med en bindsten i varje skift.
Nationalromantiken stilriktning på 1910-talet som hämtade sin inspiration från medel- och vasatid. Byggnaderna gavs ofta en tung och sluten karaktär. Fasaderna dominerades gärna av tegel, med rikt varierad murning. Inom villabyggandet blev allmogeromantiken populär.
Nyrenässans stilriktning inom 1800-talsarkitekturen som upptog och vidareutvecklade renässansens former.
Obelisk smal, fyrsidig, uppåt avsmalnande stenpelare med pyramidformad avslutning.
Orangeri stort växthus, vinterträdgård.
Pagod östasiatiskt tornliknande tempel.
Papier-maché pappersmassa blandad med lim eller annat bindemedel.
Paviljong mindre fristående byggnad, ofta uppförd för tillfälligt bruk. Kan också ingå som en avgränsad byggnadslänga i en sammanhängande anläggning.
Pelouse gräsmatta.
Pilaster halvpelare, från väggen utskjutande plan pelare, kolonnmässigt utformad med bas och kapitäl.
Postmodernism konstnärlig stilriktning som har sitt ursprung inom arkitekturen och som utgör en reaktion mot modernismen. Kombinerar gärna motiv från olika historiska stilar.
Prefabricering (här) industriell förtillverkning av standardiserade byggnadselement.
Pulpettak yttertak med lutning åt endast ett håll.
Punkthus bostads- eller kontorshus med koncentrerad plan och i allmänhet bara ett, centralt beläget, trapphus. Används normalt för höghusbyggande.
q-märkning skyddsbestämmelse i detaljplanen som innebär att särskild hänsyn skall visas kulturhistoriskt värdefull miljö. En annan form av skyddsåtgärd är byggnadsminnesförklaring (kommunal eller statlig).
Renässansen riktning inom konst, litteratur och vetenskap som ville återuppliva antikens ideal. Uppstod i Italien på 1300-talet och spred sig på 1500-talet till övriga Europa.
Revetering putsbeklädnad på trävägg.
Rokoko konststil som uppstod i Frankrike på 1720-talet. Kännetecknas av lätta, livliga former, med snirklande, asymmetriska ornament.
Rundbåge båge som till formen utgör en del av en cirkel.
Rundkyrka kyrka med helt eller huvudsakligen rund planform.
Rusticering teknik för utformning av i en mur ingående huggen sten, så att ytan skjuter ut framför murlivet. Kan också imiteras, t ex på putsat tegel.
Sadeltak tak med två från varandra sluttande fall.
Sakristia rum i kyrka för förvaring av mässkrudar m m. Också uppehållsrum för prästen.
Schweizerstil stiltyp under stilimitationernas period 1840-1900.
Sidoskepp längsgående sidorum i en kyrka eller i en annan flerskeppig byggnad.
Slamning finkornig puts anbringas på murverk så att underlagets struktur framträder.
Slätputs puts med helt jämn yta, uppnådd genom ett finstrukturerat bruk av sönderriven kalk och sand.
Smalhus lamell- eller skivhus med en bredd av högst 13 m, så att lägenheterna kan göras genomgående.
Spegel oftast fyrkantigt plant fält inramat av lister e dyl, t ex den försänkta fyllningen i en dörr.
Spritputs putstyp som innehåller ett grovt sandmaterial, så att väggytan blir skrovlig.
Stjärnhus en sorts punkthus som består av tre flyglar vilka strålar ut radiellt från trapphuset. Förekommer både fristående och gruppvis sammanbyggda.
Stucco lustro glänsande stuck.
Stuckatur yta med ornamentalt behandlad stuck (ett fint putsbruk av gips, kalk och marmor- eller alabastermjöl).
Suterrängvåning sluttningsvåning, en helt eller delvis under marknivån belägen våning.
Swedish Grace benämning på den klassiserande draget i svenskt konsthantverk och svensk arkitektur under 1920-talet.
Sågtak yttertak som utgörs av parallellt sammansatta sadeltak vilkas båda fall har olika lutning.
Säteritak valmat sadeltak med ett lågt, lodrätt mellanparti.
Takfot den horisontala begränsningslinjen nedtill på ett takfall.
Taksprång den från fasaden utskjutande nedersta delen av ett yttertak.
Taktass den del av en takstol (bär taket i tvärriktningen) som syns under takfallet.
Tandsnitt ornament bestående av en rad tättsittande kubformer.
Terrasit varunamn på en genomfärgad puts kännetecknad av grov, brädriven yta med inslag av glimmerkorn.
Terrasshus hyreshus eller radhus med horisontellt förskjutna plan.
Terrazzo konststen som framställs av krossad marmor eller hårdbergarter och cement.
20-talsklassicism stilriktning inom vilken den klassiska byggnadskonstens ideal återkom. De olika elementen användes dock gärna återhållsamt. Inom villabyggandet inspirerades man av 1700-talets svenska små herrgårdar och boställen.
Valmat tak tak med fall även mot gavlarna.
Vapenhus förrum till en kyrka.
Ädelputs genomfärgad, fabrikstillverkad typ av fasadputs, ofta med speciella tillsatsmedel och stenmaterial.
Dela: