Solna kyrkby

På 1100-talet. när kristendomen vunnit fäste och den kyrkliga organisationen genomförts i vårt land, avsattes mark till kyrka och prästgård genom en ombildning av någon av de större byarna eller gårdarna, som sedan också fick ge den nya sockenbildningen sitt namn.

Troligen låg den tidigare Solna by eller gård ett stycke norr om den nuvarande prästgården. Rester av ett forntida gravfält har påträffats på Lindhagens kulle intill gravplats 8285. 1926 undersöktes tre kvarvarande gravar som gav fynd från vikingatiden. Prästgårdsmarken var förr mer vidsträckt än nu och omfattade en stor del av Norra Begravningsplatsen och södra hälften av Hagaparken.

Solna kyrka Alla helgons dag 2010

Sammanfattande karaktäristik och kulturhistoriskt värde

Miljön kring Solna kyrka är en mycket karaktäristisk kyrkomiljö med den kärva medeltida stenkyrkan i centrum, omgiven av kyrkogård, prästgård och kaplansbostad - båda från 1720-talet. Prästgårdens arrendatorsbostad, med några faluröda uthusbyggnader en bit ifrån, minner om den tidigare starka anknytningen till jordbruksnäringen. Ett speciellt tillskott i miljön utgör Falkenerarbostället från 1726, liksom de danskinspirerade villa- och radhuslängor i rött tegel med Dag Ribbing som arkitekt som uppfördes här på 1940-talet. Området är mycket lummigt med en mångfald av högvuxna, ståtliga lövträd och rikliga buskage av främst syren på gårdarna och längs de smala gatorna. Kyrkomiljön är tät och rik och har en kontinuitet från 1100-talet fram till våra dagar.

St Martins stall

Miljön kring Solna kyrka har ett självklart och omistligt kulturhistoriskt värde. Alla kyrkans byggnader skyddas av speciell lagstiftning. Inför avvecklingen av kyrkans tjänstebostadssystem har riksantikvarieämbetet på uppdrag av civildepartementet gjort en utvärdering av prästgårdarna i Stockholms län. I denna har man klassificerat Solna prästgård, Falkenerarbostället och S:t Martins stall som byggnadsminnesvärda.

Också huslängorna från 1940-talet väster om kyrkan har högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde, och miljön och husens exteriörer bör skyddas från förvanskning genom bestämmelser i detaljplan.

Miljön kring Solna kyrka utgör ett riksintresseområde för kulturminnesvården.

Ambitionsnivå: A

Dela: