Referens

Bakgrundsmaterial och sammanställningar

Här finns förteckningar över de skriftliga och muntliga källor som användes vid utarbetandet av kulturminnesvårdsprogrammet, samt sammanställningar av fornlämningar, riksintressen och byggnadsminnen i Solna.

Fornlämningar

Kartan och registret bygger på den revidering av fornminnesinventeringen som riksantikvarieämbetet genomförde 1981.

Numrering enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister för Solna socken.

Dela: