Norra begravningsplatsen

I äldre tider hade varje församling i Stockholm en begravningsplats i anslutning till sin kyrka. Efter hand som befolkningen växte blev de gamla kyrkogårdarna helt otillräckliga.

1815 upplät därför Kungl Maj:t till Stockholms stad ett område i korsningen av stora landsvägen och vägen till Solna prästgård som hörde till Karlbergs kungsgård till "Nya begravningsplatsen" - Stockholmsförsamlingarnas första gemensamma begravningsplats. Begravningsplatsen planlades i den äldsta delen av arkitekten Carl Gustaf Blom-Carlsson efter franskklassiska principer. Från huvudingången strålar vägarna radiellt ut mot en halvcirkelformad periferi, och breda alléer indelar området i stora symmetriskagravkvarter. Gravkoret är placerat i mittaxelns fond. Invigningen, som förrättades av J O Wallin den 9 juni 1827, drog en väldig människoskara och omtalades länge.

Norra begravningsplatsen

Efterfrågan på gravmark ledde till att Norra begravningsplatsen utökades i mindre etapper åt norr och väster. Stockholms stadsfullmäktige önskade lösa problemet på längre sikt och beslutade 1867 att köpa ett stort markområde i anslutning till begravningsplatsen. Man förvärvade 24 hektar av Stora Frösunda gård, inklusive fastigheterna Solbaddet och Myrbaddet, och ville också köpa 28 hektar av Solna församlings mark. Solna motsatte sig detta, varför Stockholm begärde och 1870 fick låta expropiera den mark man behövde. Där låg Solnas sockenskola och fattighus, som båda fick flyttas. Skolan byggdes upp på sitt nuvarande läge 1874 (Björkbacka skola), och fattighuset vid nuvarande Karolinska vägen 29. I och med utvidgningen fick begravningsplatsen i stort sin nuvarande utsträckning. Från 1887 har begravningsplatsen skötts av Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Stora gravkoretNorra begravningsplatsen har stort personhistoriskt intresse så till vida att många betydelsefulla och kända personers gravar finns att söka här. Förr gick långa begravningsprocessioner hitut, och människor i tusental kantade gatorna för att ta farväl av folkkära personer. Under ett svart träkors vilar August Strindberg, och bland övriga författare kan nämnas August Blanche, Agnes von Krusenstjerna och Vilhelm Moberg. Ledare inom arbetarrörelsen som August Palm, Kata Dalström, Hinke Bergegren och Per Albin Hansson vilar här, liksom också företrädare för de konservativa och liberala idéerna som Arvid Lindman och Karl Staaff. Bland andra kända män kan Alfred Nobel och Ivar Kreuger nämnas, liksom Andréemännen som vilar under ett vackert monument av sten. Här har också många av teaterns, varieténs och filmens stjärnor som Gösta Ekman den äldre, Ernst Rolf och Ingrid Bergman funnit sin sista viloplats. Stora gravkoret är ett jordfästningskapell och uppfördes 1856-61 efter ritningar av C G Blom-Carlsson i nygotisk stil och har rusticerad ljusgul puts och skiffertak. Det flankeras av två mindre byggnader i nyrenässans från 1883 - en liten vacker väntrumsbyggnad och ett förråd.

Norra kapellet Alla helgons dag 2010

Norra krematoriet uppfördes 1909 efter ritningar av hovintendenten Gustav Lindgren och är en kupolkrönt byggnad av barockens centralkyrkotyp. Det ersatte ett äldre litet krematorium från 1887, som låg vid Andersvägen i Brahelund och var Sveriges första krematoriebyggnad. Norra krematoriet var fram till 1931 den enda anläggningen av sitt slag i stockholmstrakten. Krematoriumet togs ur bruk 1989, byggnaden kallas numera Norra kapellet.

Dela:

Hitta graven

Observera att Norra begrav­ningsplatsen är Stockholms fast den ligger i Solna.
Om du söker en viss grav se Hitta graven