Byggnadsinventeringar

I Solna finns bebyggelse från många olika tidsepoker. Senast har byggnader från 1960- och 1970-talen inventerats.

Det moderna Solna har huvudsakligen växt fram under det senaste seklet. Bebyggelsen har inventerats i olika omgångar för att så här långt täcka in det mesta som har byggts från 1930 fram till 1960 och stora delar av bebyggelsen som tillkommit 1960-1980.

Kvarteret Korallen vid Ankdammsgatan byggdes på 1970-talet

Solnas 1960- och 70-talsbebyggelse

Under 2010-11 har delar av Solnas bebyggelse från 1960- och 70-talen inventerats av antikvarien Maria Wannberg. Martin Lagergren, Tyréns, har varit behjälplig med den kulturhistoriska värderingen.

Inventeringar har gjorts av byggnader i Hagalund, Huvudsta och Skytteholm. Resutatet redovisas i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, se länk i högerspalten.

Solnas 1930-, 40- och 50-talsbebyggelse

1930- och 1940-talshusen utgör en stilmässig brytpunkt i arkitekturhistorien. Från att under 1920-talet ofta ha byggts i en klassicistisk stildräkt, övergick den arkitektoniska formen till att bli mera avskalad, befriad från föregående tiders utsmyckningsdetaljer. Denna nya stil, som till stor del fick sitt genomslag i och med Stockholmsutställningen 1930, kom att gå under benämningen funktionalism.

Karolinska sjukhusets huvudkomplex uppfördes på 1930-talet.

Solna blev stad 1943 och de gamla municipalsamhällena skulle få ett stadsmässigt innehåll. Framtidstron var stark och många byggnader uppfördes. Bra byggmaterial och skickliga hantverkare fanns att tillgå och husens tekniska kvalitet blev därför oftast hög. Många klassicistiskt skolade arkitekter hade svårigheter med att underordna sig det nya formspråket. Därför såg man under 1930- och 1940-talens byggnadsepok många exempel på olika blandstilar med kvardröjande klassicistiska drag i en i övrigt funktionalistisk arkitektur. Många av den nya tidens arkitekter var däremot, mer eller mindre konsekvent, uttalat funktionalistiska i sin behandling av byggnadsvolymerna som uppfördes. Detta är en av anledningarna till att de arkitektoniska resultaten kunde bli så pass olika under denna byggnadsepok.

Sörentorp bebyggdes på 1940-talet för Svea Livgard. Sedan 1970 används området för polisutbildning.

Under 1950-talet fanns bra byggmaterialer att tillgå efter kristiden, och husens tekniska kvalitet blev därför oftast hög. Skickliga hantverkare kunde fortfarande vara med i byggprocessen innan deras yrkesroll märkbart försämrades under kommande tider av prefabrikation och likriktning. 50-talshusen står fortfarande kvar, många är välbevarade och de lever, människor bor och arbetar i dem.

Bostadshusen vid Fillmgatan byggdes i början av 1950-talet.

Inventeringarna av Solnas 1930-, 1940- och 1950-talsbebyggelse, redovisade i var sin rapportdel, har utförts av arkitekt Lars Lagerås under 2001-2004. Alla byggnader, sammantaget närmare 1000 st, finns redovisade och har, där så ansetts befogat, utöver fakta även fått en kommentar.

De kompletta inventeringarna av 1930-50-talsbebyggelsen finns endast i tryckt form. Under Relaterade dokument till höger finns dock en ren textversion utan bilder och kartor.

Blåkulla i Hagalund byggdes i början av 1970-talet.

Äldre bebyggelse

Stadens äldre byggnader har tidigare inventerats och beskrivits av bland andra Solnas kulturnämnd och byggnadsnämnd. Se till exempel under Arkitektur i Solna, Kulturmiljöer i Solna och Byggnader i nationalstadsparken i vänstermenyn.

Dela: