Norra Ulriksdal

Karta

Sörentorpsområdet

Sörentorp tillkom troligen på 1600-talet, som dagsverkstorp under Ulriksdal. Det fortsatte att lyda under Ulriksdal till in på 1900-talet. Från 1790-talet arrenderades torpets mark och byggnader av Överjärva gårds arrendator, som oftast hade en underarrendator bosatt där.

År 1940 fick armén överta Sörentorpsområdet. Det kom att ingå i Järvafältets stora militära övningsområde. Ett etablissement för Svea Livgarde började uppföras. Projekteringen av området gjordes av Arméns Fortifikationsförvaltning. Byggnaderna fick en relativt fri gruppering anpassad efter terrängen. Markarbeten och bebyggelse gavs samma höga omsorg. År 1946 kunde regementet flytta från Stockholm till Sörentorp. Det stannade till 1970. Därefter har byggnader och mark nyttjats av Polishögskolan.

Fastighetsbeteckning Ulriksdal 2:1.

1. Sörentorps torp.

Byggnaden uppfördes troligen ca 1850 och är mycket ursprunglig. För några år sedan flyttades den en liten bit norrut, till sin nuvarande plats, och blev pietetsfullt renoverad.
Den är en envånings panelklädd timmerbyggnad med sadeltak.

Sörentorps torp

Stugan ligger i Igelbäckens naturreservat.

2. Kasernområdet.

Området byggdes 1940-46 för Svea Livgarde. Byggnaderna har fått en enkel men omsorgsfull utformning. De är ritade av fortifikationsförvaltningens arkitekt- och konstruktionsavdelning genom Bertil Karlén.

Polishögskolan

Kaserner, sjukhus och administrativa byggnader med mera har fasader av rött tegel. Mörklaserad träpanel förekommer på vissa byggnader, såsom matsal och marketenteri. De två större hallbyggnader som byggdes några år före de övriga husen (byggnadsstyrelsens byggnadsnummer 200:3 och 200:4) uppfördes i en konstruktion med träbågar och välvda tak. Förråd och liknande hus är byggda av trä.

Sörentorpsanläggningen är som helhet ännu ursprunglig. Enligt Riksantikvarieämbetets inventering år 1984 är följande byggnader speciellt skyddsvärda:

Lektionssalar, f d "träkasern" (bnr 1), f d brandstation (bnr 2), f d exercishus och hörsal, nu gymnastik- och samlingssal (bnr 3 o 4), matsal och panncentral (bnr 5), fritidslokaler, aula, f d marketenteri (bnr 6), kaserner (bnr 7-15), skolbyggnad (bnr 16), centralförråd (bnr 19), konferenslokaler, f d underofficersmäss (bnr 20), övningspolisstation, f d sjukhus (bnr 21), byggnad för administration, uppförd som kanslihus (bnr 23), 4 st bostadshus, enplansvillor byggda 1942-43 som personalbostäder (bnr 56-59, adress Sälgstigen 56-59).

Det är dessa sistnämnda byggnader som är markerade med rött på ovanstående karta.

Järvavägen (Ulriksdal 2:1).

Dela: