Huvudstaleden i lång tunnel

Huvudstaleden är en delvis utbyggd trafikled, som är tänkt att gå mellan Trafikplats Karlberg och Ulvsundavägen. För värvarande utreds två alternativ. Den ena mellan Karlberg och Ulvsundavägen och den andra mellan Karlberg och Bergslagsvägen. Tidigare utredningar har även tittat på en nordlig dragning via Tritonvägen med anslutning mot Ulvsundavägen vid Brommahangarerna. Detta alternativ får betraktas som avfärdat då det omöjliggörs av utbyggnader i Sundbyberg och Stockholm.

Val av alternativ behöver dock inte göras före utbyggnad av Huvudstatunneln mellan Trafikplats Karlberg och Frösundaleden. Om en tunnel i en första etapp ansluts till Frösundaleden kan i en senare trafikleden dras till Ulvsundavägen alternativt Bergslagsvägen.

Skede

År 2005 gjorde Stockholm stad, Sundbyberg stad, Solna stad, dåvarande Vägverket och Regionplane- och trafikkontoret en sträckningsstudie av Huvudstaleden. En system-/strukturstudie av E4-länken och Huvudstaleden pågår. Deltagande parter är Trafikverket, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Kostnad

Cirka 3,8 miljarder kr. En trafikled förlängd till Bergslagsvägen blir mycket dyrare, i nuläget inte kostnadsberäknad.

Påverkan

Staden har byggt ut ett lokalt gatunät med hög standard som mycket väl motsvarar de anspråk den lokala trafiken kräver för att klara kravet på en framtida utbyggnad av bostäder och arbetsplatser inom kommunen. Tyvärr har genomfartstrafiken på det kommunala vägnätet ökat mycket kraftigt. Varje dag är det cirka 45 000 genomfartsbilister som åker genom Huvudsta och Solnas centrala delar. Problemen kommer att öka ytterligare när planerad exploatering i Solna, Sundbyberg och Stockholms västra och nordvästra delar genomförs samtidigt som Solna genomför åtgärder för att minska den omfattande genomfartstrafiken i enlighet med det politiska uppdraget. Huvudstaledens färdigställande är nödvändig för att möjliggöra en fortsatt förtätning i den nordvästra regiondelen samt för att trafikavlasta Uppsalavägen och Tranebergsbron. Dessutom ökar infartstrafiken även från övriga nordvästsektorn vilket kommer att kräva ytterligare kapacitet mot Essingeleden/innerstaden. Hela trafikökningen kan inte klaras på E4/E18 och Tranebergsbron.

Färdigställande av Huvudstaleden, medför kraftigt minskade trafikflöden i främst Huvudsta men även på Frösundaleden och Solnavägen. Detta innebär minskad påverkan av buller och luftföroreningar, ger även indirekt nytta genom möjligheter att bygga fler bostäder och fler arbetsplatser inom Huvudsta och även på andra plaster i Solna, t.ex. kring Solna centrum och vid Solna station.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Tage Tillander

Trafikplanerare

08-734 23 88

Besöksadress

Stadshusgången 2

Skicka meddelande till Tage Tillander

Relaterade länkar