Väg- och järnvägsprojekt som påverkar Solna

Solna genomkorsas av flera stora trafikstråk, både för biltrafik och järnväg. En stor del av vägtrafiken är genomfartstrafik som inte har vare sig start eller mål i Solna.

Trafikplanering i Solna

Solna har trots sin lilla yta många stora genomfartsvägar. Genom kommunen går E4, E18 och E20. Dessa leder har trafikmängder på 30.000-130.000 fordon per dygn. Stora ytor tas också i anspråk av järnvägsområden. Även på kommunens vägnät är trafikbelastningen hög. Många kommunala gator har 20 000-40 000 fordon per dygn. Andelen genomfartstrafikanter, som varken har start eller mål i Solna, kan på vissa kommunala gator vara över 50 %.

Solna genomkorsas av stora trafikleder som alstrar betydande mängder genomfartstrafik. Bilden visar trafiken på Essingeleden på väg in i Solna

Vägarna och järnvägarna utgör kraftiga barriärer i landskapet och de medför stora problem med buller och avgaser. Den översiktliga trafikplaneringen i Solna är därför en stor och viktig fråga.

Vägtrafik

Den översiktliga planeringen för vägtrafiken utförs av staden, i samarbete med de angränsande kommunerna och de regionala myndigheterna Regionplanekontoret, Trafikverket och Länsstyrelsen. Staden medverkar aktivt i den regionala trafikplaneringen genom deltagande i arbetsgrupper och som remissinstans. Målen för stadens trafikplanering är att

  • mildra genomfartstrafikens negativa miljöeffekter,
  • minska genomfartstrafiken på kommunens vägnät,
  • förbättra trafiksäkerheten,
  • skapa vackra och tilltalande trafikmiljöer,
  • förbättra gång- och cykelvägnätet.

Kollektivtrafik

Solna är relativt välförsörjt med kollektivtrafik i form av pendeltåg, tunnelbana och bussar. Trots det är det angeläget att kollektivtrafiken förbättras. Såväl befolkningen som antalet arbetsplatser i staden ökar, vilket ställer ökade krav på kollektivtrafiken för att minska biltrafiken.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst