Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen skall se ut och ordnas.

En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Beskrivningen på denna sida avser ärendegången enligt den nya lagen.

Hur en detaljplan blir till

Program

Detaljplanen kan föregås av ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén för projektet. I programskedet sker i så fall ett första samråd. Inkomna synpunkter ligger då till grund för det formella planförslaget som arbetas fram inför nästa samråd.

Plansamråd

PlanhandläggareDet formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med fastighetsägaren eller den blivande byggherren. Efter beslut i Stadsbyggnadsnämnden sänds planen ut på samråd till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget. Exempel på myndigheter är kommunala förvaltningar, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket. Även bostadsrättshavare, hyresgäster och andra boende informeras. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.

PlanutställningSamrådstiden är vanligen ca fem veckor, och under den tiden visas förslaget i Solna stadshus, på stadsbiblioteket i Solna centrum och eventuellt i någon lämplig lokal i närheten av platsen för projektet. Om planen gäller till exempel någon del av Bergshamra, visas den i biblioteket i Bergshamra centrum. Förslagen presenteras också här på Solnas webbplats under samrådstiden.

Efter samrådet bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses.

Kungörelse och granskning

När samrådet är klart kungörs förslaget till detaljplan, och de som är berörda får möjlighet att granska planen under minst tre veckor. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla och annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Sakägare, hyresgästorganisationer och andra som har intresse av förslaget underrättas per brev. Synpunkter på förslaget skall skriftligen sändas till kommunen före granskningstidens slut.

Återigen görs eventuella justeringar av förslaget om inkomna synpunkter föranleder det. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samlas i ett granskningsutlåtande. Därefter godkänns detaljplanen av Stadsbyggnadsnämnden. De som inte får sina synpunkter tillgodosedda meddelas.

Antagande

DetaljplanekartaEfter godkännandet går planen vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Efter antagandet meddelas de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samråd eller granskning. Den som vill överklaga planen till länsstyrelsen har tre veckor på sig efter det att fullmäktiges beslut har anslagits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft ungefär fyra veckor efter antagandebeslutet. Om planen har överklagats vinner den laga kraft när överklagandet färdigbehandlats om den klagande inte får rätt i högre instans.

När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Gällande planer

Om du vill se den plan som gäller för en viss fastighet, kan du hitta den under Gällande planer i vänstermenyn. På webbkartan kan du se vilken plan som gäller.