Stadsplanering

Den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2006) anger de stora dragen för markanvändning och utveckling för hela Solna. För större utvecklingsområden utarbetas fördjupade översiktsplaner. Utformningen av enskilda byggnadsprojekt regleras i detaljplaner.

Planläggning av mark för bebyggelse har en lång historia i vårt land. Sedan 1734 har vi i Sverige haft en gemensam lag med bestäm­melser om hur marken skall regleras. Vår nuvarande lagstiftning, plan- och bygglagen (PBL), tillkom i sin första version 1987. I den anges bl a att varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan och att detaljplaner skall upprättas för projekt på kvarters- och områdesnivå. En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011.

Genom en ändring i början av 1980-talet av detaljplanen för Råsundastadion möjliggjordes en tillbyggnad med en hög kontorsbyggnad, det s.k. Dallashuset

Utvecklingsområden

I Solna planeras och genomförs utbyggnaden av flera nya bostads- och arbetsplatsområden. Fördjupade översiktsplaner (eller program) har antagits för följande områden.

Järvastaden

Strax väster om Agnesberg pågår utbyggnaden av en ny stadsdel i Solna. Den första delen omfattar ca 650 lägenheter. Den andra delen gör det möjligt att bygga ca 920 lägenheter i flerbostadshus och ca 170 radhus, parhus och kedjehus. Dessutom inrymmer planförslaget en mindre del lokaler, skola, förskola samt park- och gatustruktur.

Nya Ulriksdal

Solna stad arbetar med att tillsammans med byggherren Peab Sverige AB planera en ny stadsdel på Ulriksdalsfältet. Planeringen grundar sig på den fördjupade översiktsplan som togs fram för Ulriksdal och Västerjärva år 2004.

Arenastaden

Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde (med lokalisering av ny arena för fotboll)

Hagastaden

Karolinska–Norra Station intar en nyckelposition i regionen. Här finns goda förutsättningar för näringslivet och universitetet att växa och bygga en helt ny stadsdel - Hagastaden - med världsledande forskning och företagande inom life science-området.

Solna City

Program för Solna City - utveckling av centrala Solna, godkänt av Stadsbyggnadsnämnden i oktober 2007.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst