Felparkering

Här hittar du information om vad som gäller vid felparkering på stadens gator och parkeringar.

Maxbelopp parkeringsbot

  • Stoppförbud 1 000 kronor
  • Parkeringsförbud 500 kronor
  • Ej betald avgift 300 kronor

P-förbud på natten för fordon över 3,5 ton

På gata, väg, parkeringsplats, som inte särskilt anvisats för aktuella fordonsslag, eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras. Förbudet gäller alla dagar kl. 22-06.

Överklaga felaktig parkeringsanmärkning

Om du parkerat på stadens gator och fått en parkeringsanmärkning du anser är felaktig ska denna alltid överklagas skriftligt. Överklagan skickar du till Polismyndigheten. Adressen för överklagan finns på anmärkningen. Solna stad ansvarar inte för överklagan av anmärkningar.

Överklagan felaktig kontrollavgift

Om du parkerat på stadens fastighetsmark (exempelvis garage och förhyrda parkeringsplatser) och fått erlagts en kontrollavgift ska denna överklagas till Nokas. Solna stad ansvarar inte för överklagan av anmärkningar.

Nokas Securiy AB
Kundtjänst Parkering
Box 30177
104 25 Stockholm

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande

Nokas övervakar parkeringen på uppdrag av Solna stad. Du har alltid möjlighet att kontakta vår driftcentral (parkeringsövervakning), som är öppen dygnet runt, för att få hjälp om ett fordon t.ex. hindrar in- eller utfart till ditt garage. Driftcentralen når du på telefon 08 7356715.
Parkering på privat mark övervakas av respektive fastighetsägare.

Flytt av fordon

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Kommunen har bland annat rätt att flytta på fordon om

  • Ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
  • Ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn,
  • Ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor,
  • Fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat.
  • Fordon som är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat får inte parkeras på kommunal mark.

Fordonsvrak
Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Ett fordonsvrak är en potentiell miljörisk då det finns en överhängande risk att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område.

Kostnader och ersättningar
Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

Flytt på privat fastighetsmark
Kommunen flyttar fordon på privat mark på samma grunder som ovan om fordonsägaren är underrättad efter 7 dagar, om fordonsägaren inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt på privat mark under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Dela: