Utökat planuppdrag i nordvästra Huvudsta

Byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2016 att ge byggnadsförvaltningen ett utökat planuppdrag där Norrenergis värmeverk inkluderas i planeringen för området i nordvästra Huvudsta.

Det utökade planuppdraget omfattar en utveckling av Norrenergis värmeverk som är placerat på andra sidan av Huvudstaleden. Utbyggnaden behöver göras för att kunna möjliggöra företagets inriktning att öka användandet av pellets och på så vis möta företagets mål som är att vara fossilfria år 2025. Norrenergi ansöker samtidigt om ett nytt miljötillstånd från mark- och miljödomstolen och ansökan kommer att löpa parallellt med planprocessen för både bostäderna och värmeverk.

Den nya bostadsbebyggelsen planeras som tidigare inom markområdet beläget mellan Huvudstaleden, Storgatan, Alphyddevägen och Jonstorpsvägen. Inriktningen är att skapa slutna stadskvarter med bostäder och service i bottenvåningar mot de omgivande gatorna. Det skapas också förutsättningar för en förskola med 4-6 avdelningar och 10 stycken LSS-lägenheter.

Den bollplan och de ytparkeringar som behöver tas i anspråk för den nya bebyggelsen ersätts inom planområdet.Inom utvecklingsprojektet kommer också naturområdet ner mot Ulvsundasjön att rustas upp.

Läs mer här
Dela: