Trafikverket - samråd för ny gång- och cykelväg mellan Norrtull och Kista

Trafikverket planerar för en ny cykelväg med hög standard som klarar av större flöden och möjliggör att cykla i högre hastighet än vanligt. För att öka allas säkerhet kommer gång- och cykeltrafiken vara åtskilda så långt det går.

Trafikverket bjuder berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som är berörda till samrådsmöte för att få synpunkter i arbetet med en vägplan.

Trafikverket informerar om vägfrågans formella handläggning, förslag på vägens utformning, förslag på indragning av allmän väg samt påverkan på enskilda vägar och sidovägnät.

Tid och plats

  • Solna onsdagen den 8 november 2017, kl. 18-21, Solna stadsbibliotek, Solna Centrum, Biblioteksgatan 12.
  • Sollentuna torsdagen den 9 november 2017, kl. 18-21, Helenelundsskolan, Sollentunavägen 68.

Lämna dina synpunkter

Från den 8 november 2017 kommer delar av samrådshandlingen att finnas tillgängliga på Trafikverkets webbplats. De önskar få in dina synpunkter senast den 5 december 2017. Efter begäran från Solna stad har Trafikverket beslutat att förlänga svarstiden från den 24 november, som tidigare annonserats i media, till den 5 december.

Vi vill ha dina synpunkter under samrådsmötena, i svarsrutan här på webbplatsen, skriftligt till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till mejladressen investeringsprojekt@trafikverket.se

Ange ärendenummer TRV 2015/93755

Läs mer i Trafikverkts folder "Ny gång- och cykelväg"

Följ med på en virtuell cykeltur

Trafikverket har tagit fram en animering av den planerade cykelvägen längs med E4 från Solna tingshus fram till Silverdal i Sollentuna som den planeras se ut när den är färdigbyggd.

Se filmen på Youtube

Den befintliga sju kilometer långa sträckan är för smal och därför besvärlig för mötande cyklister. Längs delar av stråket är trafiksäkerheten dålig och kapaciteten för dubbelriktad cykeltrafik låg.

Hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Den nya cykelvägen går genom flera känsliga natur- och kulturmiljöområden av riksintresse eller med särskilt skydd och gör därför så lite intrång som möjligt i dessa områden.

Cykelstråket längs E4 mellan Norrtull och Kista ingår som en del i ett möjligt framtida längre regionalt cykelstråk. Huvudsyftet med projektet är en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för framförallt cyklister. Den nya cykelvägen underlättar för arbetspendling med cykel som ett klimatsmart transportalternativ i enlighet med de transportpolitiska målen.

Dela: