Säkrare och tryggare skolvägar i Solna

För att höja trafiksäkerheten och öka tryggheten i trafikmiljön vid skolorna har ett genomförandeprogram för säkrare skolvägar beslutats i Tekniska nämnden. Insatser planeras i hela staden – först ut är Bergshamraskolan och Råsunda skola som får åtgärder utförda under året.

Vad ska göras?
Att säkra skolors närmiljöer i staden med olika insatser är arbete som pågår kontinuerligt. Till exempel har skolorna själva kunnat skicka in åtgärdsförslag, och insatser har därmed löpande gjorts utifrån önskemål och förutsättningar. Med den nu antagna genomförandeprogram för säkrare och tryggare skolvägar konkretiseras både ambitioner och målsättningar.

- Det är viktigt att barn på ett tryggt och säkert sätt kan ta sig till och från sin skola. Nu planerar vi för åtgärder som främjar gång och cykel som transportsätt till skolan, säger Magnus Persson ordförande Tekniska Nämnden i Solna stad.

Hur har åtgärderna identifierats?
En enkätundersökning genomfördes 2017 bland vårdnadshavare, elever och skolpersonal i syfte att få en bild över hur barn och föräldrar rör sig till och från skolområdena. Särskild vikt har lagts vid att hitta platser i trafikmiljöerna som upplevs otrygga idag.

Med stöd av vad som framkom i enkätundersökningen genomfördes därefter en inventering av skolornas trafikmiljöer och individuella åtgärdsförslag har tagits fram. Alla skolor har sina unika förutsättningar och därför skiljer sig åtgärderna åt från skola till skola, men målet är detsamma. Att förstärka och öka både trygghet och säkerhet i den fysiska trafikmiljön.

Exempel på åtgärder?
Typiska insatser i trafikmiljön kan vara hastighetsdämpande åtgärder samt förbättrandet av övergångsställen och passager. Det kan också handla om insatser för bättre belysning och tydliga avlämningsplatser. Under 2018 kommer insatser att prioriteras vid både Bergshamraskolan och Råsunda skola, utifrån de inventeringar som genomförts. Därefter kommer fler skolor att följa.

- Hastighetssäkring kan göras exempelvis genom avsmalningar eller upphöjda övergångsställen. Att få ned farten är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, avslutar Magnus Persson ordförande Tekniska Nämnden i Solna stad.

Tidigare beslut
I december 2017 antogs en plan för säkrare och tryggare skolvägar i Solna stad. Planen lyfter fram hur staden inom flera olika verksamhetsområden kommer att arbeta för att höja trafiksäkerheten och öka den upplevda tryggheten i trafikmiljön vid skolorna runt om i staden. Det genomförandeprogram som nu har beslutats lyfter fram åtgärdsförslag i den fysiska trafikmiljön vid respektive skola i staden.

Dela: