Säkrare för cyklister på Råsundavägen och Sjövägen

För att öka säkerheten och framkomligheten för stadens många cyklister påbörjas nu arbetet med att anlägga cykelfält på två av Solnas gator. Längs Råsundavägen och Sjövägen kommer totalt 6,5 km cykelfält att vara farbara under hösten.

Råsundavägen är en av de mest trafikerade gatorna i Solna och idag sker cykling i blandtrafik i båda riktningarna. Under sommaren påbörjas ett förberedande arbetet med att sätta ny kantsten längst gatan för att sedan under hösten anlägga nya separata cykelfält i båda riktningarna.


Foto: Råsundavägen idag utan cykelfält.

- Trafiksäkerheten och framkomligheten ökar tack vare de nya cykelfälten på Råsundavägen. Jag hoppas att det leder till att fler väljer cykeln bland annat för att ta sig till och från Solna station vilket kommer att underlättas nu, säger Magnus Persson ordförande i tekniska nämnden i Solna stad.

Solnastråket prioriteras

Tidigare under våren beslutade staden om att Sjövägen ska få en ny utformning. Biltrafiken enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed skapas mer utrymme för gående och cyklister och ett dubbelriktat cykelfält kommer att anläggas där det idag är ett körfält för bilar.

- Det regionala Solnastråket, som går mellan Solnabron och Enköpingsvägen, prioriterats enlighet med stadens Cykelplan när de nya cykelfälten är på plats längt Sjövägen. Sträckan har en har en viktig funktion som cykelförbindelse mellan Arenastaden, centrala Solna, Karolinska och Stockholms innerstad, säger Magnus Persson.

Genomförande & tidplan

Råsundavägen

Arbetet med att sätta ny kantsten på Råsundavägen påbörjas vecka 28 och pågår i ca 10 veckor. Liten påverkan på trafiken. Under vecka 39 till 43 pågår fräsning och asfaltering. Arbetet på Råsundavägen utförs nattetid (endast vardagsnätter) då vi på detta sätt kan halvera arbetstiden och minska störningarna i framkomligheten. Arbetsfordonen drar relativt snabbt förbi respektive fastighet, men vi förstår att detta kan komma påverka er som bor längst sträckan.

När dessa delar är genomförda kommer de nya cykelfälten att målas så fort väder och markförhållanden medger detta.

Sträckan Lövgatan till Stråket

Vecka 39, fräsning 2–3 nätter
Vecka 40-41, asfaltering

Sträckan Stråket till Klövervägen

  • Vecka 42, fräsning 2-3 nätter
  • Vecka 43, asfaltering

Sjövägen

  • Med start natten mot måndag 18 september 2017 blir Sjövägen enkelriktad för biltrafik. Enkelriktningen gäller permanent för södergående biltrafik, det är alltså endast tillåtet att köra i riktning mot Enköpingsvägen.

I samband med att cykelfälten anläggs målas alla övergångsställen om längs båda sträckorna.

Dela: