Säkra och trygga skolvägar i Solna

Vägen till och från skolan ska vara säker och trygg för Solnas barn. Därför ska staden nu se över områdena kring Solnas skolor för att göra dessa tryggare.

Planen för säkra och trygga skolvägar i Solna stad kommer att tas fram under året. Arbetet med att skapa säkrare skolvägar kan både handla om förändrade beteenden eller fysiska åtgärder i skolmiljön. Som ett underlag till planen genomförs bland annat en inventering där elever, föräldrar och personal tillsammans med representanter från verksamheterna ser över situationen och behoven vid skolorna runt om i Solna.

- Vilka insatser som kan bli aktuella är olika utifrån varje skolas situation. Planen för säkra skolvägar ska både ge stöd för utveckling av nya skolmiljöer och men också för hur nuvarande skolmiljöer kan bli mer trafiksäkra, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

- Arbetet med säkra skolvägar handlar om både insatser som påverkar beteendet och fysiska åtgärder i stadsmiljön. Exempelvis kan det handla om samordnad lämning och hämtning, vandrande skolbussar* och andra aktiviteter som minskar trafiken kring skolorna och som samtidigt gynnar barnens hälsa, säger Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

- Vi har löpande avrapportering av hur arbetet med säkra skolvägar fortskrider på varje möte med Trygghetsrådet under det här året. Åtgärderna vid Ulriksdalsskolan är exempel på åtgärder om hur man får en säkrare och trivsammare miljö för eleverna vid skolan, säger Samuel Klippfalk, ordförande i Trygghetsrådet.

Fysiska åtgärder i trafikmiljön kan omfatta sänkta hastighetsbegränsningar, hastighetsdämpande åtgärder, fler cykelparkeringar bättre gång- och cykelvägar.

Förbättringar vid Ulriksdalsskolan


Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden, Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Samuel Klippfalk, ordförande i Trygghetsrådet tillsammans med nöjda elever från årskurs 2 i Ulriksdalsskolan. "Den nya platsen utanför skolan har blivit mycket bättre" enligt eleverna. Foto: Solna stad.

Ett exempel på förändring i trafikmiljön som genomförts vid Ulriksdalsskolan är flytten av avlämningsplats för bilar utanför skolans entré. Förändringen gjordes för att förbättra trafiksituationen då det ofta uppstod köer och stockningar på körbanan utanför skolan i samband med lämningar och hämtningar, vilket påverkade många som rörde sig i området. Avlämningsplatsen för bilar flyttades en bit längre fram på Banmästargatan för att få bort trafiken precis utanför skolan och för att skapa bättre flöden.


Framför skolan finns nu istället en trevlig torgyta med nya träd, fler cykelparkeringar och värmebänkar. Bänkarna fungerar så att de blir lite varma på ytan när det är kallt ute. Foto: Solna stad.

* Vandrande skolbuss innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan.

Dela: