Ökad trafiksäkerhet genom enkelriktning av Våtmarksvägen och Meanderslingan

From måndagen den 19 februari enkelriktas två gator i Järvastaden - Våtmarksvägen och Meanderslingan. Syftet är att höja trafiksäkerheten.


På initiativ av boende i området genomförde Solna stad under 2017 en inventering och kartläggning av trafiken i området. Slutsatsen var att trängsel på vägbanan innebar utmaningar, inte minst för gångtrafikanter, men också för övriga trafikslag på Våtmarksvägen och Meanderslingan.

Med utgångspunkt i inventering och kartläggning genomförs en förändring till enkelriktning på de båda gatorna. Detta kommer att frigöra yta i form av ett körfält samtidigt som åtgärden bedöms minska trafiken i området generellt. Totalt sett kommer detta leda till en tryggare trafiksituation i området. Förändringen beräknas träda i kraft per den 19 februari 2018.

Dela: