Nytt skydd för träd i Nationalstadsparken

Nu utökas skyddet för kulturhistoriska och ekologiskt värdefulla träd i Kungliga Nationalstadsparken. Stadsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagen att göra ett tillägg till bestämmelserna i nuvarande detaljplaner.

Träd i Nationalstadsparken

För att skydda särskilt värdefulla träd i Nationalstadsparken har ett tillägg nu gjorts i redan befintliga detaljplaner i området. Tillägget, som även kommer att gälla vid upprättande av nya detaljplaner, innebär ett förbud mot att fälla eller skada skyddsvärda träd över en viss dimension. De områden som främst berörs är Bergshamra, Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården.

- Det aktuella förslaget innebär ett tillägg i redan gällande detaljplaner i syfte att skydda värdefulla träd av ett stort antal trädslag i Nationalstadsparken. Många av trädslagen har valts utifrån att de tillhör det historiska landskapet i Nationalstadsparken, säger Anders Ekegren, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Nationalstadsparken är utpekad som riksintresse i miljöbalken på grund av att det är ett unikt historisk landskap med natur- och kulturvärden av nationell betydelse. Ett område som är klassat som riksintresse har större betydelse än lokala allmänna intressen och områdets värde och betydelse inte får skadas påtagligt.

Dela: