Nu påbörjas arbetet med säkra skolvägar

Det är viktigt att våra barn och unga känner sig säkra och trygga i trafiken. Frågan arbetas löpande med, men i takt med att Solna växer har ett helhetsgrepp kring frågan tagits. Därför har en plan för säkrare skolvägar tagits fram (2017), liksom ett genomförandeprogram (2018). Avsikten är att höja trafiksäkerheten i den fysiska miljön vid skolvägar samtidigt som den upplevda tryggheten i trafikmiljön ökas. Under 2018 kommer två skolor att ses över och åtgärdas, och fler följer. Arbeten planeras i veckan att påbörjats vid både Råsunda och Bergshamraskolan.

Planen för säkra skolvägar beslutades i tre nämnder under slutet av 2017 och följdes av en genomförandeplan, som klubbades i april i år. De åtgärder som föreslås bygger till stor del på en genomförd enkätundersökning bland vårdnadshavare, elever och skolpersonal för att få en bild över hur barnen rör sig till och från skolområdena. Arbeten på plats vid skolorna är i startskedet.

- Nu sätter vi igång de fysiska åtgärderna för att göra skolvägarna tryggare. I budgeten har vi avsatt en miljon för arbetena vid respektive skola, säger Magnus Persson, ordförande Tekniska nämnden i Solna.

Flera åtgärder i den fysiska miljön
Insatserna varierar, men har som övergripande mål att göra det tydligare, tryggare och mer strukturerat i alltifrån övergångsställen till till exempel hämta- och lämnaplatser. I korthet är de planerade insatserna på de båda aktuella skolorna följande:

  • Trafiksäkra korsningar
  • Komplettera med hastighetsgupp
  • Komplettera med övergångsställen
  • Komplettera med skyltning.
  • Tillgänglighetsanpassa genom bl.a kantstenssänkning
  • Ordna tydliga och logiska hämta- och lämnaplatser
  • Buskagebeskärning vid strategiska platser för att öka sikten
  • Utbyte av belysningskällor till starkare och energieffektivare diton

Arbeten beräknas påbörja under vecka 29 och planeras pågå fram till skolstart.

Dela: