Kortare köer och ökad trafiksäkerhet med nya Trafikplats Bergshamra

Nu påbörjas detaljplanearbetet för trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron, som ett led i Trafikverkets planerade ombyggnad av E18. Det beslutades i Kommunstyrelsen 26 mars, och byggnadsnämnden får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Bergshamra trafikplats.

– Den nya trafikplatsen och förbättringarna av Stocksundsbron ger en bättre miljö och tillgänglighet för Bergshamraborna. Dessutom förbättras framkomlighet och kapacitet i hela regionen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

I dagsläget är belastningen på Trafikplats Bergshamra hög och kapacitetsproblemen leder ofta till köbildning under högtrafik. Därtill har Trafikverket pekat på brister i trafiksäkerheten med den nuvarande utformningen av trafikplatsen. Den nya trafikplatsen ska förbättra framkomligheten och minska köerna. Samtidigt föreslås en rad åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i området.

Planerade åtgärder för Trafikplats Bergshamra:

  • Ny gång- och cykelbro över Stocksund
  • Trafiktekniska åtgärder i form av heldragna linjer och borttagen väjningsplikt
  • Ny södergående avfartsramp från E18 (Norrtäljevägen) till Björnstigen
  • Förändring av Bergshamraledens norrgående påfartsramp på Stocksundsbron
  • Nyanläggning av busshållplats på Björnstigen
  • Flytt av övergångställe och cykelöverfart vid Björnstigen

Under 2017 var Trafikverkets vägplan ute på samråd, och Solna stad kompletterade då planen med ett antal synpunkter och förbättringsförslag. Under våren kommer vägplanen även att ställas ut för granskning. Trafikverket står för samtliga kostnader för utredning, projektering och genomförande av de planerade åtgärderna.

Dela: