Granskning av Dalvägen pågår

Nya bostäder, ny förskola, fler restauranger och närservice samt bättre gång- och cykelvägar planeras i Arenastaden vid Dalvägen. Förslaget innebär att befintliga bostäder och kontor kompletteras med nya. Den nya bebyggelsen innebär också att Arenastaden och gamla Råsunda binds ihop på ett bra sätt, något som kommer göra området mer levande och tryggare. Granskning av detaljplanen pågår till den 26 januari.


Översiktsbild, illustration: BAU Arkitekter

Vad ska åstadkommas?
Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida. Detta görs genom komplettering av nya bostäder och kontor samt restauranger och närservice för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda. Samtidigt kommer Dalvägen att förses med cykelbana väster om Dalvägen samt gångbanor på båda sidorna om Dalvägen så att tillgängligheten och säkerheten förbättras.

För mer info om planerade åtgärder, se gärna här!

Vad händer nu?
Den 6 december beslutade byggnadsnämnden i Solna att skicka ut planförslaget till granskning, vilket sker mellan den 2 – 26 januari.

Just nu pågår granskning av planen. I granskningsunderlaget har en trädinventering tillkommit, ett underlag som gör det möjligt att anpassa den tillkommande cykelvägens placering utmed Dalvägen och möjliggör planering för att spara träden som idag ligger allra närmast vägen. Likaså finns ett uppdrag från byggnadsnämnden att se över möjligheten att ta bort planförslagets parkering på ena sidan. Målet är att ta så lite mark i anspråk som möjligt samtidigt som ökad trafiksäkerhet uppnås, inte minst för gående och cykeltrafikanter. Likaså finns ett uppdrag från nämnden om att precisera antal och volym för den tillkommande förskolan, för att säkerställa att bästa möjliga förutsättningar för både barn och verksamhet ges.

Granskningen avslutas den 26 januari och därefter beaktas inkomna synpunkter.

Läs gärna mer om detaljplaneprocessen i Solna stad här:

Dela: